Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Prøveløsladelse af sædelighedsdømte 
23-11-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2016 meddelt to strafafsonere tilladelse til kære til Højesteret af kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret henholdsvis den 15. august 2016 og 12. september 2016. Procesbevillingsnævnet har samme dato meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. juli 2016.

Sagerne drejer sig alle om prøveløsladelse af strafafsonere, der er dømt for sædelighedskriminalitet. Fælles for de tre sager er, at de pågældende strafafsonere har nægtet at have begået den pådømte sædelighedskriminalitet, og at Direktoratet for Kriminalforsorgen herefter ikke har fundet det muligt at vurdere, om der var behov for psykiatrisk/sexologisk behandling. Under de omstændigheder har Direktoratet for Kriminalforsorgen vurderet, at prøveløsladelse var utilrådelig, jf. straffelovens § 38, stk. 4, og har meddelt afslag på prøveløsladelse.

Byretten stadfæstede Direktoratets afgørelse i alle tre sager, og landsretten stadfæstede afgørelsen i to af sagerne under hensyn til, at prøveløsladelse efter en samlet vurdering fandtes utilrådelig. I den sidste sag hjemvistes sagens afgørelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på fastsættelse af vilkår for prøveløsladelse, idet der ikke fandtes fornødent grundlag for at meddele afslag på prøveløsladelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0464, 2016-22-0484 og 2016-22-0505.

Til top Sidst opdateret: 23-11-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk