Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Polititjenestemænd dømt for at modtage bestikkelse 
14-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2018 meddelt to polititjenestemænd tilladelse til anke til Højesteret af Østre Landsrets dom af 22. marts 2018.
De to polititjenestemænd bistod efterforskningen af en straffesag mod en person. I februar 2015 blev der meddelt påtaleopgivelse i sagen. I marts 2015 kontaktede personen de to polititjenestemænd, idet hans nabo havde haft hjemmerøveri. Samme dag besøgte de to polititjenestemænd personen. Under besøget foreslog han, at polititjenestemændene kunne besøge hans feriested i Kenya. Polititjenestemændene købte i april 2015 billetter til Nairobi. I november 2015 var de to polititjenestemænd på ferie i Kenya, hvor de havde 3 overnatninger på personens feriested, som de ikke betalte for. Herefter havde polititjenestemændene sammen med personen 4 overnatninger på et hotel på Zanzibar, som de heller ikke betalte for.

Politiet rejste herefter tiltale mod polititjenestemændene for overtrædelse af straffelovens § 144 ved i deres egenskab af polititjenestemænd i forening og efter aftale uberettiget at have modtaget og gjort brug af en gave eller anden fordel fra personen til en samlet værdi af 26.661 kr.

Polititjenestemændene erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldige i overtrædelse af straffelovens § 144 under henvisning til, at den påståede begunstigelse ikke var sket i udøvelse af offentlig tjeneste, men som følge af et privat venskab med personen, og at der i øvrigt ikke forelå det fornødne forsæt, hverken i relation til gaven eller forståelsen af, at gaven havde sammenhæng med deres tjenestevirksomhed.

Byretten frifandt polititjenestemændene

I byretten blev polititjenestemændene – uanset, at byretten fandt, at der objektivt var modtaget en gave eller anden fordel, og at denne var uberettiget – frifundet, idet byrettens flertal lagde til grund, at polititjenestemændene ikke havde haft det til domfældelse fornødne forsæt, da det ikke var godtgjort, at de havde indset, at der var en sådan sammenhæng mellem den modtagne fordel og deres tjenstlige virke, at forholdet kunne anses for omfattet af straffelovens § 144.

Landsretten fandt polititjenestemændene skyldige

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

Landsretten fandt, at der var tale om uberettigede gaver, og at polititjenestemændene, henset til den tidsmæssige sammenhæng mellem den endelige påtaleopgivelse i februar 2015 i sagen mod personen og polititjenestemændenes besøg hos ham i marts 2015, der førte til, at polititjenestemændene købte flybilletter til Nairobi i april 2015, allerede da de købte flybilletterne, måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at de ville få opholdet på feriestedet på særligt favorable vilkår, hvilket blev bekræftet ved deres afrejse fra stedet, og at dette havde sammenhæng med deres deltagelse i den afsluttede efterforskning af sagen mod personen. Endvidere fandt landsretten, at polititjenestemændene måtte have anset det for overvejende sandsynligt på det tidspunkt, hvor de fik besked om, at de ikke skulle betale for hotelopholdet på Zanzibar, at der var tale om en gave eller anden fordel, der også havde sammenhæng med deres deltagelse i den afsluttede efterforskning af sagen mod personen.

Landsretten idømte herefter de to polititjenestemænd hver 20 dages betinget fængsel.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0085 og 2018-25-0086.
Til top Sidst opdateret: 14-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk