Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Plejeforældres anmeldelse af plejebarns patientskade til Patienterstatningen 
03-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 2. august 2018 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2018.
Kvinden, der i dag er 29 år gammel, blev da hun var 14 måneder gammel anbragt hos en plejefamilie. Da hun var 9 år gammel, blev hun diagnosticeret med en svulst i hjernen, og hun gennemgik i årene derefter en række operationer. Plejeforældrene havde ikke kompetence til at give samtykke til operationerne, men plejeforældrene deltog dog aktivt i pigens sygdomsforløb herunder i lægesamtaler mv. Samtykke til operationerne blev indhentet af pigens biologiske mor.

Efter en operation foretaget den 6. juni 2005 fik pigen flere og flere gener, hvilket udviklede sig til en hjerneskade. Pigens biologiske mor afgik imidlertid ved døden, og plejemoren blev den 2. august 2010, da pigen var fyldt 18 år, hendes værge.

Plejeforældrene blev i 2013 opmærksomme på, at de kunne anmelde skaden til Patienterstatningen, og den 1. juli 2013 anmeldte plejemoren skaden til Patienterstatningen. Patienterstatningen traf den 1. september 2014 afgørelse om, at erstatningskravet var forældet, idet den 5-årige forældelsesfrist efter den dagældende lov om patientforsikrings § 19 var overskredet. Patienterstatningen lagde vægt på, at pigen – og derved plejeforældrene – under en undersøgelse den 5. august 2005 fik kendskab til skaden, men først anmeldte skaden den 1. juli 2013. Plejemoren indbragte herefter Patienterstatningens afgørelse for Ankenævnet for Patienterstatningen, som ved afgørelse af 17. februar 2015 stadfæstede Patienterstatningens afgørelse.

Spørgsmålet var herefter, om plejeforældrene havde kompetence til at anmelde skaden til Patienterstatningen, eller om kompetencen hertil lå hos de biologiske forældre og/eller den anbringende kommune. Plejeforældrene lagde herefter sag an mod Ankenævnet for Patienterstatningen og gjorde under sagen gældende, at plejeforældres opgave består i at drage omsorg for plejebarnet, men at plejeforældre ikke har kompetence til at træffe beslutninger om eksempelvis foretagelse af operationer eller valg af medicin til plejebørn. Ankenævnet for Patienterstatningen gjorde gældende, at plejeforældres juridiske kompetence ikke har betydning for, hvem der efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet kan anmelde en patientskade.

Byretten frifandt Ankenævnet for Patienterstatningen

Byretten bemærkede blandt andet, at det ikke fremgår af loven, hvem der kan indgive anmeldelse om en patientskade. Byretten lagde til grund, at plejeforældrene ved at have deltaget aktivt i pigens sygdomsforløb og i øvrigt varetaget hendes tarv, kunne have anmeldt skaden. Byretten udtalte endvidere, at det var uden betydning for sagen, hvorvidt pigens biologiske forældre eller den anbringende kommune måtte have pligt til at anmelde skaden. På denne baggrund frifandt byretten Ankenævnet for Patienterstatningen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte byrettens bemærkninger og tilføjede, at såvel forældremyndighedsindehaveren som plejeforældrene og den anbringende kommune kunne have anmeldt erstatningskravet med fristafbrydende virkning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0159.
Til top Sidst opdateret: 03-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk