Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Patientskadesag om forsinket diagnosticering af lungekræft 
09-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2018 meddelt en patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. juni 2018.
Sagen angik, om en patient havde krav på erstatning som følge af forsinket diagnosticering af hendes lungekræft.

I januar 2008 blev der taget røntgenfoto af patientens brystkasse. Undersøgelsen viste en plet på lungen i højre side, men der blev ikke foretaget yderligere udredning.

I september 2012 var patienten i konsultation hos egen læge på grund af hoste og smerter i brystrygsøjlen i højre side. Ved røntgenundersøgelse af brystkassen kunne det konstateres, at en tumor på cirka 6,7 centimeter havde spredt sig til brystskillevæggen.

I april 2013 traf Patientforsikringen afgørelse om, at patienten var blevet påført en skade, som var omfattet af klage- og erstatningsloven, og at hun var berettiget til godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte.

I marts 2014 omgjorde Patientskadeankenævnet den tidligere afgørelse, da Patientskadeankenævnet fandt, at patienten ikke med overvejende sandsynlighed var blevet påført en erstatningsberettigende skade i form af forsinket diagnosticering og behandling af lungekræft.

Patienten anlagde herefter sag mod Patientskadeankenævnet med påstand om anerkendelse af, at hun var blevet påført en patientskade.

Byretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved patientskademyndighederne

I forbindelse med sagens behandling ved byretten blev der stillet en række spørgsmål til Retslægerådet. Retslægerådet konkluderede blandt andet, at den påviste plet på lungen på undersøgelsestidspunktet i 2008 ikke med overvejende sandsynlighed var udtryk for lungekræft. Samtidig konkluderede Retslægerådet, at det beroede på en klar radiologisk fejl, at røntgenundersøgelsen ikke blev fulgt op med yderligere udredning.

Byretten fandt, på baggrund af udtalelsen fra Retslægerådet og sammenholdt med de øvrige lægelige oplysninger, at patienten havde ført det fornødne bevis for, at hendes kræftdiagnose med overvejende sandsynlighed var en følge af den forsinkede diagnosticering og behandling af lungekræften.

Byretten hjemviste herefter sagen til fornyet behandling ved patientskademyndighederne.

Landsretten frifandt Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen ankede byrettens dom til landsretten.

Efter Retslægerådets udtalelse lagde landsretten til grund, at det på tidspunktet i 2008, hvor den radiologiske fejl blev begået, ikke var overvejende sandsynligt, at patienten led af lungekræft, eller at yderligere udredning på daværende tidspunkt ville have givet grundlag for at stille den pågældende diagnose.

Landsretten fandt på den anførte baggrund, at patienten ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at hun ved den radiologiske fejl var blevet påført en skade, som kunne være undgået, hvis fejlen ikke var blevet begået.

Ankenævnet for Patienterstatningen blev herefter frifundet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0378.

Til top Sidst opdateret: 09-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk