Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Passiv medvirken til voldsudøvelse under gårdtur i en arrest 
15-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. oktober 2013 meddelt fem tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. maj 2013. Sagen drejede sig om grov vold efter straffelovens § 245 begået mod en arrestant, mens denne var på gårdtur i en arrest sammen med seks medindsatte, som alle blev tiltalt for voldudøvelsen, der havde fundet sted over en periode på 45 minutter. Byretten fandt, at det ikke efter bevisførelsen var muligt at fastslå, hvem af de tiltalte der deltog aktivt i voldudøvelsen, men fandt samtlige tiltalte skyldige i medvirken til voldsudøvelsen ved deres passivitet. Landsretten fandt det bevist, at i hvert fald to personer havde været aktive under voldsudøvelsen, men fandt – bortset fra en enkelt af de tiltalte – ikke at det var bevist, hvem af de andre fem tiltalte, der havde deltaget aktivt i voldsudøvelsen. Spørgsmålet var herefter, om disse fem tiltalte kunne dømmes for medvirken til voldsudøvelsen. Et flertal på 4 voterende i landsretten fandt de fem tiltalte skyldige i medvirken til voldsudøvelsen. Disse voterende fandt, at de tiltalte måtte have indset, at de ved deres tilstedeværelse under det langvarige forløb og deres manglende afstandtagen fra den grove vold havde skærpet situationen, hvorfor de havde pligt til at sige fra over for volden. Flertallet lagde endvidere til grund, at det var muligt for de tiltalte at tilkalde vagternes opmærksomhed eller bede sig lukket ud af gården. På den baggrund og under hensyn til voldens karakter, omfang og varighed, og idet de tiltalte havde været til stede under hele forløbet, fandt flertallet disse fem tiltalte skyldige i medvirken til voldsudøvelsen. Mindretallet på to voterende i landsretten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge nogen af de fem tiltalte strafansvar for medvirken. Landsretten idømte alle de tiltalte ubetingede fængselsstraffe. For så vidt angår den tiltalte, som landsretten fandt det bevist havde været aktiv under voldsudøvelsen, har Procesbevillingsnævnet meddelt afslag på anketilladelse.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0108, 2013-25-0113, 2013-25-0120, 2013-25-0121, 2013-25-0122 og 2013-25-0132.
Til top Sidst opdateret: 15-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk