Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Påbud om blokering for adgang til domænenavn 
02-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en domæneadministrator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. september 2019.
En virksomhed blev kontaktet af en tidligere ansat, der blandt andet beskyldte virksomheden for at være kriminel, ligesom den tidligere ansatte oplyste, at der lå dokumentation for virksomhedens kriminelle handlinger på et bestemt .dk-domæne. Den tidligere ansatte anførte desuden, at han kunne købes til tavshed mod betaling af et større beløb.

Virksomheden politianmeldte den tidligere ansatte, og kontaktede herefter både den hostingudbyder, der hostede den pågældende hjemmeside, og domæneadministratoren. Virksomheden anmodede hostingudbyderen om at fjerne den pågældende hjemmeside og de hostede filer, og anmodede domæneadministratoren om at blokere for adgangen til domænet. Da hostingudbyderen og domæneadministratoren ikke imødekom virksomhedens anmodning, indbragte virksomheden sagerne for byretten. De to sager blev behandlet hver for sig.

Ved Københavns Byrets kendelse af 9. februar 2018 blev hostingudbyderen påbudt at fjerne hjemmesiden og de hostede filer, hvorefter hostingudbyderen blokerede for tilgangen til hjemmesiden.

Byretten og landsretten påbød også domæneadministratoren at blokere for adgangen til domænet

Byretten fandt, at virksomheden havde sandsynliggjort, at den omhandlede hjemmeside, hvortil der blev skaffet adgang gennem det hos domæneadministratoren registrerede domænenavn, blev benyttet til afpresning af virksomheden. Byretten fandt videre, at beskyttelsen af virksomhedens rettigheder i den forbindelse nødvendiggjorde, at der blev meddelt påbud som begæret, ligesom byretten fandt, at virksomhedens mulighed for at beskytte sine interesser ville forspildes, hvis virksomheden blev henvist til at afvente tvistens retlige afgørelse. På den baggrund fandt byretten, at betingelserne i retsplejelovens § 413 for at meddele påbud var opfyldt.

Domæneadministratoren kærede kendelsen til landsretten

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at indholdet på den omhandlede hjemmeside blev brugt til afpresning. Landsretten bemærkede endvidere, at hostingudbyderen ved byrettens kendelse var blevet pålagt at fjerne hjemmesiden og de hostede filer, og at den tidligere ansatte, som følge af de rettigheder der fulgte af registreringen af det omhandlede domænenavn hos domæneadministratoren, havde mulighed for at etablere en ny hjemmeside med samme domænenavn hos et andet hostingfirma. For effektivt at hindre at domænenavnet blev anvendt i forbindelse med blandt andet fortsat afpresning af virksomheden, fandt landsretten, at det kunne være nødvendigt tillige at foretage en blokering af domænenavnet, hvilket i øvrigt var i overensstemmelse med domæneadministratorens egne brugervilkår. Meddelelsen af et påbud om blokering kunne på denne baggrund ikke anses at medføre en ulempe for domæneadministratoren, der stod i åbenbart misforhold til virksomhedens interesse i, at påbuddet blev meddelt. Herefter og af de af byretten i øvrigt anførte grunde stadfæstede landsretten, at domæneudbyderen blev påbudt at blokere adgangen til domænenavnet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0493.
Til top Sidst opdateret: 02-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk