Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Påberåbelse af en byggegaranti efter erhvervelse af en ejendom uden, at der var meddelt transport i garantien 
08-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2014 meddelt en andelsboligforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. januar 2014 vedrørende andelsboligforeningens adgang til som erhverver af en nybygget ejendom at gøre krav gældende under henvisning til en byggegaranti, der ikke var meddelt transport i.
Byretten havde lagt til grund, at en byggegaranti automatisk kommer til at gælde for den, der erhverver en nybygget ejendom, når andet ikke fremgår udtrykkeligt af garantien.
Landsretten slog heroverfor fast, at en aftale som altovervejende hovedregel kun har retsvirkninger for dens parter, medmindre – bortset fra retsbrudstilfælde – ganske særlige forhold giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt. På baggrund af samlet afvejning af de hensyn, der talte for henholdsvis imod at anse andelsboligforeningen for berettiget til at gøre krav gældende under henvisning til garantien, fandt landsrettens flertal herefter, at der ikke var holdepunkter for at antage, at identiteten på beneficianten i henhold til garantien havde betydning for garantistilleren, og at der derfor var grundlag for at fravige det anførte udgangspunkt. Andelsboligforeningen kunne herefter gøre garantien gældende. Landsrettens mindretal udtalte, at der hverken efter kautionsretlige regler eller principper om genindtrædelsesret var grundlag for at anse garantien som afgivet til fordel for eller som overdraget til andelsboligforeningen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0059.
Til top Sidst opdateret: 08-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk