Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af meldepligt 
12-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2019.
Udlændingen var indrejst i Danmark i 1981 som kvoteflygtning. I 2013 blev udlændingen ved en dom fra Østre Landsret udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Ved løsladelsen blev udlændingen pålagt opholds- og meldepligt. Samtidig forsøgte de danske myndigheder at udsende udlændingen. Bestræbelserne herpå var dog uden succes blandt andet fordi, det ikke var lykkedes endeligt at få identificeret udlændingens nationalitet.

Byretten frifandt udlændingen for overtrædelse af meldepligt

Udlændingen var i 2017 blevet pålagt opholds- og meldepligt i Udrejsecenter Kærshovedgård. Hun blev efterfølgende tiltalt for overtrædelse af meldepligten, da hun undlod at efterkomme politiets afgørelse herom.

Byretten frifandt – med stemmerne 2-1 – udlændingen for overtrædelse af meldepligten. Flertallet lagde vægt på, at udlændingen var fysisk svækket i alvorlig grad, og at muligheden for effektuering af udvisningsbestemmelsen måtte anses for udtømt. Flertallet fandt herefter, at afgørelsen om meldepligt var ugyldig og frifandt derfor udlændingen. Mindretallet fandt udlændingen skyldig.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten fandt, at udlændingen var skyldig i overtrædelse af meldepligten. Flertallet fandt, at afgørelsen om meldepligt ikke var uproportional og derfor ikke ugyldig. Flertallet lagde også vægt på, at udsendelsesmulighederne ikke allerede nu reelt kunne anses for udtømte.

Landsretten idømte herefter udlændingen 40 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Et mindretal stemte for at frifinde udlændingen. Mindretallet lagde herved vægt på, at udlændingen aldrig havde forsøgt at skjule sig, og at myndighederne i langt tid ikke havde foretaget sig noget for at få udlændingen ud af landet, og da der ikke var noget tidsperspektiv for udsendelsen, fandt mindretallet, at afgørelsen om meldepligt var uproportional.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0156.
Til top Sidst opdateret: 12-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk