Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Optælling af 120 sygedage ved delvist sygefravær 
28-11-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. november 2016 meddelt en arbejdsgiverforening som mandatar for en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. maj 2016.

120-sygedagsreglen, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2, var vedtaget i en ansættelseskontrakt imellem en arbejdsgiver og en funktionær.

Funktionæren blev på et tidspunkt delvist sygemeldt, således at hun var sygemeldt først én fast dag om ugen og siden to faste dage om ugen. 

Funktionæren blev opsagt med henvisning til 120-sygedagsreglen med én måneds varsel.

Funktionæren indbragte sagen for retten, idet det blev gjort gældende, at det ikke havde været berettiget at opsige med et forkortet varsel på én måned efter funktionærlovens § 5, stk. 2, idet funktionæren ikke havde været syg i 120 dage på opsigelsestidspunktet. 

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at funktionæren havde været syg i 122,15 dage på opsigelsestidspunktet, idet sygefraværet skulle opgøres efter en gennemsnitsmetode, hvorefter sygefraværet, når en funktionær er sygemeldt i et fast ugentligt mønster, beregnes forholdsmæssigt på hver enkelt dag, dvs. også på arbejdsfri dage og på faktiske arbejdsdage.

Byretten og landsretten gav funktionæren medhold

Byretten fandt, at arbejdsgiveren ikke berettiget kunne beregne funktionærens sygefravær som sket, men at sygefraværet skulle beregnes som sket af funktionæren.

Landsretten udtalte, at en funktionær, der alene er delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom, kun oppebærer løn under sygdom for den af sygdommen udløste fraværstid, idet lønnen for den præsterede arbejdstid er løn for arbejde. På den baggrund fandt landsretten, at der ikke er grundlag for ved beregningen af antallet af sygedage at medregne nogen del af de dage, hvor funktionæren havde været på arbejde. Landsretten kunne derfor ikke tiltræde arbejdsgiverens beregning af antallet af sygedage.

Landsretten fandt således, at funktionæren var berettiget til et opsigelsesvarsel svarende til det legale opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens § 2, og landsretten dømte på den baggrund arbejdsgiveren til at betale løn i den fulde opsigelsesperiode. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0354.

 

Til top Sidst opdateret: 28-11-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk