Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Optælling af 120 sygedage ved arbejdsgiverens afvisning af en funktionærs delvise arbejdskraft 
10-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2017 meddelt et fagforbund som mandatar for en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. november 2016.

120-sygedagsreglen, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2, var vedtaget i en ansættelseskontrakt imellem en arbejdsgiver og en funktionær.

Funktionæren blev på et tidspunkt fuldtidssygemeldt. Da funktionæren havde været fuldtidssygemeldt i ca. to måneder, meddelte funktionæren, efter at have talt med sin læge, at hun kunne vende tilbage til arbejdet med 20 timer ugentligt. Arbejdsgiveren afviste dog at tage imod funktionærens delvise arbejdskraft, hvorfor funktionæren forblev fraværende på fuld tid. 

Ca. 3 måneder efter funktionærens sygemelding genoptog hun arbejdet på fuld tid. Kort tid derefter blev funktionæren imidlertid sygemeldt igen, hvorefter funktionæren blev opsagt med én måneds varsel med henvisning til 120-sygedagsreglen.

Funktionæren indbragte sagen for retten, og gjorde gældende, at det ikke havde været berettiget at opsige hende med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, idet funktionæren ikke havde været syg i 120 dage på opsigelsestidspunktet. Således gjorde funktionæren gældende, at hun kun havde været syg i 108 dage på opsigelsestidspunktet, idet perioden hvor hun havde stillet sin arbejdskraft delvist til rådighed med 20 timer om ugen, kun kunne medtælles delvist. 

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at det ikke havde betydning for optælling af 120 sygedage, at arbejdsgiveren havde afvist at tage imod funktionærens delvise arbejdskraft. 

Byretten gav arbejdsgiveren medhold

Byretten fandt, at arbejdsgiveren berettiget kunne beregne funktionærens sygefravær som sket, idet byretten lagde vægt på, at det følger af Vestre Landsrets dom af 5. november 2014, gengivet i U 2015.799 V, at der ikke sker en udvidelse af 120 sygedagsperioden i en situation, hvor en arbejdsgiver berettiget har afslået et tilbud fra en sygemeldt funktionær om delvis genoptagelse af arbejdet. Byretten fandt endvidere, at arbejdsgiverens afvisning af funktionærens delvise arbejdskraft var saglig, og at arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren med et forkortet varsel på en måned derfor var berettiget. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Funktionæren ankede byrettens dom til Østre Landsret, der blandt andet udtalte, at der ved optælling af 120 sygedage ikke skal tages hensyn til, at funktionæren har tilbudt at genoptage arbejdet delvist. Landsretten bemærkede, at selvom en funktionær, der trods sygdom er i stand til at genoptage arbejdet delvist, er forpligtet til at stille sin arbejdskraft delvist til rådighed, er arbejdsgiveren ikke tilsvarende forpligtet til at acceptere funktionærens tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet. Det er således også uden betydning, i hvilket omfang arbejdsgiverens afslag på funktionærens tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet, er saglig begrundet. 

Herefter fandt landsretten, at arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren med et forkortet varsel på en måned, var berettiget, og stadfæstede byrettens dom. 

Procesbevillingsnævnet har tidligere givet bevilling til Højesteret i sag vedrørende en beslægtet problemstilling. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0354.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0645.

 

Til top Sidst opdateret: 10-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk