Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opsigelse af en handelsagentaftale 
06-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2017 meddelt en handelsagent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2017.
I 2013 indgik parterne en 1-årig tidsbegrænset handelsagentaftale. Efter aftalens udløb indgik parterne en ny 2-årig tidsbegrænset handelsagentaftale. Efter 5 måneder erstattede parterne denne aftale med en ny, næsten identisk, tidsbegrænset handelsagentaftale. Inden denne aftales udløb opsagde agenturgiveren handelsagentaftalen med 3 måneders varsel.

På den baggrund stævnede handelsagenten agenturgiveren med påstand om erstatning for uberettiget opsigelse af handelsagentaftalen.

Byretten frifandt agenturgiveren

Byretten fandt, at handelsagentaftalen, der i sin form var tidsbegrænset, reelt var overgået til at være en tidsubegrænset aftale omfattet af handelsagentlovens § 23, hvoraf det fremgår, at handelsagentlovens § 22 om opsigelsesvarsler for tidsubegrænsede handelsagentaftaler finder anvendelse på en tidsbegrænset aftale, der videreføres efter periodens udløb. Byretten fandt desuden, at agenturgiveren havde overholdt reglerne for opsigelsesvarsler i handelsagentlovens § 22. Byretten frifandt derfor agenturgiveren.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Handelsagenten ankede byrettens dom til landsretten, der fandt, at den seneste handelsagentaftale var tidsbegrænset, men at denne tidsbegrænsede aftale kunne opsiges med rimeligt varsel, og at det konkrete opsigelsesvarsel på 3 måneder skulle anses for rimeligt.

Ved vurderingen af, om handelsagentaftalen var tidsbegrænset eller tidsubegrænset, tillagde landsretten det særlig vægt, at der ikke var tale om ”gentagne forlængelser” af aftalen, jf. forarbejderne til handelsagentlovens § 23, ligesom landsretten fandt, at almindelige omgåelses- og rimelighedsprincipper heller ikke kunne tale for at betragte parternes aftale som en tidsubegrænset aftale. Landsretten udtalte endvidere, at tidsbegrænsningen af parternes aftale ikke i sig selv medførte uopsigelighed.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0401
Til top Sidst opdateret: 06-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk