Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opretholdelse af rejseforbehold i straffeankesag, hvor advokaten havde været beskikket uden rejseforbehold for den tiltalte i byretten 
16-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2017 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. februar 2017.

Under en straffesag, hvor den tiltalte ved Retten i Glostrup var blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, havde en advokat med kontor i Århus været beskikket som forsvarer for den tiltalte. Advokaten havde i byretten været beskikket uden rejseforbehold. 

Den tiltalte ankede dommen med principal påstand om hjemvisning, subsidiært formildelse. Hjemvisningspåstanden angik nogle udtalelser, som en af domsmændene i byretten havde fremsat navnlig efter hovedforhandlingen i byretten. Hovedforhandlingen var berammet til en retsdag. Under ankebehandling for landsretten blev advokaten på ny beskikket som forsvarer for den tiltalte, men med rejseforbehold, jf. retsplejelovens § 334, stk. 3. Advokaten anmodede herefter om, at det meddelte rejseforbehold blev ophævet.

Landsretten ophævede ikke rejseforbeholdet

Landsretten fandt under hensyn til sagens karakter og omfang for landsretten og til, at merudgiften ved at beskikke advokaten uden rejseforbehold ikke kunne anses for relativ beskeden, ikke, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en ophævelse af rejseforbeholdet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0064

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk