Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opretholdelse af et navneforbud for en frifundet person 
30-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2017 meddelt en journalist tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. december 2016.

Personen, navneforbuddet vedrørte, var ved byrettens dom blevet frifundet for skyldnersvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, mens et medtiltalt selskab og en medtiltalt person blev dømt. Der havde under sagen været nedlagt navneforbud for alle tre tiltalte. 

Byretten opretholdt navneforbuddene efter dom for såvel de dømte som den frifundne person.

Byretten afsagde umiddelbart efter afsigelse af dom i sagen en kendelse om opretholdelse af navneforbuddene. Byretten fandt, at forbuddet mod offentligt at gengive alle de pågældendes navne skulle forlænges under eventuel anke sagen, eller indtil dommen var endelig, jf. retsplejelovens § 31, stk. 4.

Kendelsen blev kæret af journalisten (og en anden journalist) med påstand om, at de nedlagte navneforbud blev ophævet, subsidiært ophævelse af navneforbuddet angående enkelte tiltalte.

Dommen blev efterfølgende anket til frifindelse af de dømte, mens Anklagemyndigheden ikke ankede sagen for så vidt angår den frifundne person. 

Landsretten opretholdt kun navneforbuddet for den frifundne person.

Landsretten ophævede navneforbuddet for de domfældte men opretholdt det for den frifundne person under henvisning til retsplejelovens § 31, stk. 1, ”eller andre under sagen nævnte personer”. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at personen var blevet frifundet, og at anklagemyndigheden ikke havde anket frifindelsen, hvorfor der ikke var grund til i forbindelse med omtale af sagen og byrettens dom at nævne hans navn. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0375.

 

Til top Sidst opdateret: 30-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk