Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opretholdelse af en idømt foranstaltning, hvor der ikke længere bestod et behandlingsbehov 
29-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har 27. marts 2017 meddelt en foranstaltningsdømt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2016.
 I maj 2011 var foranstaltningsdømte, der tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, fundet skyldig i blandt andet røveri af særlig farlig karakter samt våbenbesiddelse. Han blev på baggrund af de lægelige oplysninger, herunder at han fandtes sindssyg med vrangforestillinger af forfølgelseskarakter og hallucinationer, fundet omfattet af straffelovens § 16, stk. 1. I medfør af straffelovens § 68 blev han efter anbefaling herom i Retslægerådets udtalelse dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

I marts 2016 indbragte anklagemyndigheden efter anmodning fra foranstaltningsdømte sagen for retten, jf. straffelovens § 72, stk. 2, med påstand om opretholdelse af foranstaltningen, subsidiært ændring til forvaring i medfør af straffelovens § 70, stk. 1. Foranstaltningsdømte nedlagde påstand om ophævelse af foranstaltningen, subsidiært at foranstaltningen blev ændret til ambulant behandling. Overfor påstanden om, at foranstaltningen skulle ændres til forvaring, nedlagde foranstaltningsdømte påstand om frifindelse.

Byretten ophævede foranstaltningen

B
yretten ophævede foranstaltningen, idet de lægelige oplysninger, hvoraf det fremgik, at foranstaltningsdømte ikke havde haft symptomer på sindssygdom eller anden behandlelig psykisk lidelse i mindst 2 år, muligvis længere, ligesom der ikke var belæg for, at nogen behandling kunne bedre den svære personlighedsforstyrrelse, som nu dominerede hans fremtræden, ikke godtgjorde et behandlingsbehov. 

Efter en samlet bedømmelse af den personfarlige kriminalitet, som foranstaltningsdømte var blevet dømt for i 2011, sammenholdt med karakteren af hans tidligere kriminalitet og det om hans person i øvrigt oplyste, fandt byretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at han frembød en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at betingelserne for nu at idømme ham forvaring var opfyldt, jf. straffelovens § 68, sidste pkt., jf. § 70, stk. 1. 

Landsretten opretholdt foranstaltningen

A
nklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten. 

Landsretten fandt ligesom byretten, at foranstaltningsdømte ikke længere var sindssyg. Landsretten valgte dog at opretholde foranstaltningen og henviste til, at der henset til, at foranstaltningsdømtes fremtræden var domineret af svær personlighedsforstyrrelse, oplysningerne om, at personalet på psykiatrisk afdeling af foranstaltningsdømte var blevet udsat for tiltagende intimidering, samt foranstaltningsdømtes omfattende kriminalitet, herunder karakteren af de forhold, han var dømt for i 2011, endnu ikke var grundlag for at ophæve den idømte foranstaltning. Landsretten bemærkede herved, at en særforanstaltning efter straffelovens § 68, 2. pkt., tillige kan opretholdes over for en person med udtalt psykisk afvigelse, jf. forudsætningsvis Straffelovrådets betænkning nr. 667/1972 om strafferetlige særforanstaltninger s. 77 f. og i øvrigt straffelovens § 69.
 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0341.

 

Til top Sidst opdateret: 29-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk