Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Oprejsningsbevilling i konkurskarantænesag forkyndt i Statstidende 
16-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. december 2018 meddelt en forhenværende direktør for et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. oktober 2018.
Den forhenværende direktør var indtil en begæring om tvangsopløsning registreret som direktør i et anpartsselskab, som i forlængelse af tvangsopløsningen blev taget under konkursbehandling. Under konkursbehandlingen indstillede kurator, at der blev indledt en konkurskarantænesag mod den forhenværende direktør, som imidlertid ikke var bosat i Danmark. Skifteretten tiltrådte kurators indstilling.

Efter en række forgæves forsøg på forkyndelse af konkurskarantænesagen anmodede kurator skifteretten om forkyndelse i Statstidende, hvilket skifteretten imødekom den 22. november 2017. Allerede den 11. november 2017 var den forhenværende direktør imidlertid returneret til Danmark, hvor han var blevet registreret med en dansk adresse i folkeregistret.

Da den forhenværende direktør ikke var bekendt med konkurskarantænesagen og derfor ikke afgav svarskrift, afsagde skifteretten den 5. januar 2018 kendelse, hvorved han blev pålagt konkurskarantæne i 3 år.

I begyndelsen af maj 2018 blev den forhenværende direktør bekendt med skifterettens kendelse, hvorfor han anmodede skifteretten om genoptagelse af sagen, hvilket skifteretten indledningsvist imødekom. Da skifteretten imidlertid efterfølgende blev opmærksom på, at der efter skifterettens opfattelse ikke var hjemmel til at genoptage sagen, omgjorde skifteretten beslutningen om genoptagelse og vejledte ham om, at kære af skifterettens kendelse om konkurskarantæne krævede særskilt tilladelse, idet kærefristen var overskredet.

Den forhenværende direktør anmodede herefter i slutningen af maj 2018 Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære af skifterettens kendelse. Procesbevillingsnævnet oplyste i juni 2018 den forhenværende direktør om, at kære af skifterettens kendelse ikke krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse. Procesbevillingsnævnet henviste i den forbindelse den forhenværende direktør til at anmode landsretten om oprejsningsbevilling, hvis han ønskede at kære skifterettens kendelse om konkurskarantæne. Umiddelbart herefter anmodede den forhenværende direktør landsretten om oprejsningsbevilling.

Landsretten imødekom ikke anmodningen om oprejsningsbevilling

Landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at kære trods den betydelige fristoverskridelse undtagelsesvist kunne tillades i medfør af konkurslovens § 251, stk. 2, og § 255, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2.

Landsretten imødekom derfor ikke den forhenværende direktørs anmodning om oprejsningsbevilling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0511.
Til top Sidst opdateret: 16-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk