Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opkrævning af tillægsbetaling i henhold til et korrigeret varmeregnskab 
09-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2017 meddelt 10 lejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. marts 2017.

Retssagen angår spørgsmålet om, hvorvidt et alment boligselskab er afskåret fra at opkræve tillægsbetaling i henhold til et korrigeret varmeregnskab i medfør af almenlejelovens § 59, stk. 2, når det korrigerede regnskab er blevet udsendt efter udløbet af 4-måneders fristen i almenlejelovens § 56, stk. 1.

Det oprindelige varmeregnskab blev udsendt på 4-måneders fristens sidste dag. Der blev efterfølgende udsendt et korrigeret regnskab, idet der var blevet konstateret fejl i udgiftsfordelingen mellem lejerne. På baggrund af det korrigerede regnskab opkrævede boligselskabet tillægsbetaling hos de lejere, der havde betalt for lidt. Idet lejerne ikke ønskede at betale tillægget, anlagde boligselskabet sag mod lejerne ved boligretten. 

Boligretten frifandt lejerne

Boligrettens flertal fandt, at 4-måneders fristen i almenlejelovens § 56, stk. 1, er absolut, og at boligselskabet på denne baggrund ikke kunne opkræve tillægsbetaling fra lejerne. Herefter blev lejerne frifundet. 

Boligrettens mindretal fandt derimod, at det korrigerede regnskab var fremsendt rettidigt, og at boligselskabet således kunne opkræve tillægsbetaling. Mindretallet lagde vægt på, at det korrigerede regnskab var fremsendt inden for den 6-ugers periode, hvor lejerne i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3, havde mulighed for at fremkomme med indsigelser imod regnskabet, og at lejerne dermed ikke kunne have en berettiget forventning om, at regnskabet var endeligt. 

Landsretten ændrede boligrettens dom

Boligselskabet ankede boligrettens dom til Østre Landsret, der ændrede boligrettens dom således, at boligselskabet fik medhold. 

Landsretten fandt, at der hverken ud fra bestemmelsernes ordlyd eller forarbejder var holdepunkter for et krav om, at det korrigerede regnskab skulle fremsendes inden for 4-måneders fristen. Herefter, og i øvrigt af de grunde, som var anført af boligrettens mindretal, fandt landsretten, at boligselskabet ikke var afskåret fra at kræve tillægsbetaling i henhold til det korrigerede regnskab.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0196.

 

Til top Sidst opdateret: 09-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk