Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opholdsforbud 
01-04-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. november 2018.
Den tiltalte – der havde tilknytning til en rockergruppe – blev tiltalt for blandt andet at have overtrådt straffelovens § 192 a, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, nr. 2 og nr. 2, ved under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en pistol.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at den tiltalte i medfør af straffelovens § 79 a, stk. 1, 2. pkt., skulle idømmes et forbud mod at færdes og opholde sig i tre kommuner, dog alene i et nærmere begrænset område, samt på en række nærmere bestemte adresser. Den tiltalte nedlagde heroverfor påstand om frifindelse, subsidiært et mere begrænset område end det af anklagemyndigheden anførte.

Byretten frifandt delvist for opholdsforbuddet

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 2 år og 6 måneder. Byretten fandt, at formålet med nedlæggelse af forbud mod ophold på de af anklagemyndigheden angivne adresser var at sikre, at den tiltalte ikke tog ophold i de nævnte områder/lokaliteter med tilknytning til en bestemt rockergruppering. Byretten fandt dog herefter, at opholdsforbuddet kunne afgrænses. Byretten fandt videre, at opholdsforbuddet ligeledes skulle omfatte de nærmere bestemte adresser. Henset til sagens karakter og den idømte frihedsstraf fastsatte byretten længden af opholdsforbuddet til 4 år og 6 måneder.

Den tiltalte ankede byrettens dom til Østre Landsret med påstand om frifindelse for det idømte opholdsforbud, subsidiært at dette blev indskrænket væsentligt i forhold til det idømte.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom vedrørende opholdsforbuddet

Landsretten fandt ligeledes, at betingelserne for at idømme et opholdsforbud var opfyldt. Landsretten henviste i den forbindelse blandt andet til, at det kunne lægges til grund, at den tiltalte var ”hangaround” til en rockergruppering, og at hans besiddelse af den skarpladte pistol havde relation til hans tilknytning til denne gruppering. Landsretten fandt herefter, at opholdsforbuddet skulle udvides i forhold til den vurdering, som byretten havde foretaget, ligesom landsretten fandt, at opholdsforbuddet ligeledes skulle omfatte de nærmere bestemte adresser. Landsretten tiltrådte herefter, at længden af opholdsforbuddet skulle fastsættes til 4 år og 6 måneder fra endelig dom, således at det også var gældende i en periode efter endt afsoning.

Procesbevillingsnævnets bevilling er begrænset til alene at angå spørgsmålet om opholdsforbuddet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0348.
Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk