Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ophævelse af en tvangsauktion over en ejendom 
28-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2018 meddelt SKAT tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. april 2018.
I januar 2017 foretog byretten tvangsauktion over en ejendom.

Af salgsopstillingen til brug for tvangsauktionen fremgik blandt andet, at der var tale om et ubebygget areal i landzone og at den tidligere ejendom var nedrevet. Herudover fremgik, at der ifølge ejendomsrapporten var registreret mekanisk rensning med privat udløb samt vandforsyning til ikke alment vandforsyningsanlæg.

En køber erhvervede sig ejendommen for 5.000 kr. Formålet hermed var efter køberens forklaring at opføre en beboelsesejendom, hvilket køberen imidlertid blev nægtet af kommunen under henvisning til, at ejendommen ikke havde været anvendt kontinuerligt som beboelsesejendom, idet den ikke havde været anvendt til beboelse i på hinanden 3 år, og idet den ligeledes havde været ubebygget i 3 år.

Køberen kærede fogedrettens kendelse vedrørende tvangsauktionen med påstand om tvangsauktionens ophævelse som følge af fejl og vildledninger i salgsopstillingen vedrørende beskrivelsen af ejendommen.

SKAT påstod tvangsauktionen stadfæstet, og gjorde navnlig gældende, at der ikke var fejl i salgsopstillingen, ligesom det måtte være køberens ansvar at sikre sig fornøden tilladelse til at anvende ejendommen som ønsket.

Landsretten ophævede fogedrettens kendelse om tvangsauktion

Landsretten ophævede fogedrettens kendelse om tvangsauktion og hjemviste sagen til fornyet behandling i fogedretten (dissens).

Flertallet begrundede ophævelsen med, at såvel salgsopstillingen som ejendomsskatteoplysningerne klart gav indtryk af, at grunden var egnet til beboelsesejendom, hvorimod én dommer fandt, at det måtte være op til tvangsauktionskøberen at sikre sig, at grunden kunne anvendes til det ønskede formål, herunder ved at indhente oplysninger hos kommunalbestyrelsen om muligheden for at opnå landzonetilladelse til at bygge en beboelsesejendom forud købet af en ubebygget grund i landzone.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0168.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk