Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ophævelse af boliglejemål med henvisning til lejers søns deltagelse i optøjer mod politiet 
09-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 8. november 2017 meddelt et alment boligselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. september 2017.
Det almene boligselskab driver Birkeparken, som er en del af Vollsmose i Odense. En søn af en lejer i Birkeparken deltog i de optøjer mod politiet, som i sommeren 2015 fandt sted i Vollsmose. Optøjerne skete på parkeringspladsen ved Bøgeparken, som ejes og drives af en anden almen boligorganisation.

Efter optøjerne lykkedes det politiet at identificere i alt ni deltagere, herunder lejerens søn, som alle efterfølgende blev idømt 8 måneders fængsel og, for så vidt angår de udenlandske statsborgere, udvist betinget. Lejerens søn ankede som den eneste ikke straffedommen til Østre Landsret.

Efter byrettens straffedom ophævede og opsagde det almene boligselskab boliglejemålet med henvisning til, at lejerens søn deltog i optøjerne og nu var idømt 8 måneders fængsel herfor. Da lejemålet imidlertid var beliggende i Birkeparken, og da optøjerne fandt sted i Bøgeparken, fremsatte lejeren indsigelser mod ophævelsen og opsigelsen af lejemålet. Det almene boligselskab indbragte herefter sagen for boligretten.

Alle de lejemål, hvor de øvrige identificerede deltagere i optøjerne havde bopæl, blev ligeledes ophævet og opsagt. 4 lejemål i både Birkeparken og Bøgeparken samt 1 lejemål i Egeparken blev således ophævet som følge af, at de respektive lejeres sønner deltog i optøjerne. Også i disse sager blev der fremsat indsigelser og sagerne blev indbragt for boligretten, og verserer nu ved Østre Landsret.

Boligretten frifandt lejeren

Boligretten fandt indledningsvist, at sønnens deltagelse i optøjerne berettigede det almene boligselskab til at ophæve lejemålet med henvisning til almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 12, hvorefter et alment boliglejemål kan ophæves hvis lejeren misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet. Boligretten bemærkede i den forbindelse, at det ikke kunne være til hinder for ophævelsen, at lejemålet var beliggende i Birkeparken, mens kriminaliteten blev begået i Bøgeparken.

Efter en konkret proportionalitetsvurdering fandt boligretten imidlertid, at det ikke var en proportional følge af, at sønnen deltog optøjerne, at lejeren skulle miste sit lejemål, hvorfor boligretten ikke godkendte ophævelsen og frifandt lejeren.

Landsretten stadfæstede boligrettens dom

Det almene boligselskab ankede dommen til landsretten. Landsretten stadfæstede boligrettens dom, idet landsretten dog fandt anledning til at ændre begrundelsen.

Landsretten fastslog indledningsvist, at almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 12, angår lejerens forpligtelser i forhold til den ejendom, hvor lejeren bor i henhold til lejeaftalen.

Landsretten bemærkede herefter, at Bøgeparken og Birkeparken drives af forskellige almene boligselskaber på selvstændige matrikler med separate adgangsveje, og at der er 500 meter mellem det ophævede lejemål og parkeringspladsen i Bøgeparken, hvor optøjerne fandt sted.

Da landsretten herefter lagde til grund, at de optøjer, der fandt sted i Bøgeparken, ikke havde været til gene for ejendommene i Birkeparken, det almene boligselskab og dets ansatte, de andre lejere i Birkeparken eller andre med lovligt ærinde i Birkeparken, fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at ophæve lejemålet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0485.
Til top Sidst opdateret: 09-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk