Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opgørelse af størstebeløbet under en tvangsauktion over en ejendom 
17-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2017 meddelt fire lejere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar 2017.

Fire lejere havde alle indgået gyldig lejekontrakt med udlejer vedrørende samme ejendom for samme periode, og lejerne havde alle indbetalt depositum og forudbetalt leje. Herudover havde udlejer i mindst ét yderligere tilfælde lejet ejendommen ud og modtaget depositum og forudbetalt leje. Ejendommen blev senere sat på tvangsauktion, og spørgsmålet var herefter, hvilket beløb der i relation til lejemålet i ejendommen skulle medtages under størstebeløbet uden for budsummen.

Fogedretten fandt, at lejekrav vedrørende én lejekontrakt skulle medtages under størstebeløbet

Fogedretten bemærkede, at formålet med lejelovens § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., hvorefter en lejers rettigheder efter reglerne i lejeloven samt aftaler om forudbetalt leje og depositum op til et beløb svarende til seks måneders leje er gyldige mod enhver uden tinglysning, var, at en lejer altid var beskyttet efter denne bestemmelse, uanset om den ejendom, man lejede, blev solgt på tvangsauktion. Fogedretten fandt derfor, at en lejers krav var forbundet med selve lejemålet/ejendommen, og at kravet derfor kun kunne påberåbes af én lejer, idet en ejendom kun de facto kan bebos af én lejer. Fogedretten kunne derimod ikke tage stilling til, hvilket af de fire lejekrav der kunne gøres gældende i relation til tvangsauktionen, idet dette spørgsmål henhørte under boligretten.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse

De fire lejere kærede fogedrettens afgørelse til landsretten, der bemærkede, at beskyttelsen efter lejelovens § 7, stk. 1, jf. retsplejelovens § 569, stk. 1, i tilfælde som det foreliggende, hvor der foreligger flere lejeaftaler om samme lejemål på ejendommen, alene kunne antages at gælde for den blandt de flere mulige lejere, hvis ret til lejemålet var tingligt beskyttet. Landsretten tiltrådte derfor, at der i størstebeløbet uden for budsummen skulle medtages et beløb svarende til depositum og forudbetalt leje for den af lejekontrakterne, der indeholdt bestemmelse om det højeste forudbetalte beløb, som kunne nyde beskyttelse efter lejelovens § 7, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten bemærkede, at spørgsmålet om, hvem blandt lejerne, der havde indgået lejekontrakt og indbetalt depositum mv., som havde opnået ret til lejemålet måtte afgøres ved særskilt civilt søgsmål.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0037.

 

Til top Sidst opdateret: 17-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk