Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opgørelse af afværgebeløbet i en tvangsauktionssag 
03-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2017 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. december 2016 om opgørelsen af afværgebeløbet efter retsplejelovens § 563 a, stk. 1.

Skyldneren var i restance med 129.476,31 kr. for fællesudgifter på ejendommen, og en samejeoverenskomst var tinglyst pantstiftende på skyldners anpart af ejendommen for 40.000 kr. til sikkerhed for restancer vedrørende fællesudgifter. En medejer begærede tvangsauktion over skyldners anpart på baggrund af restancen. 

Under en tvist om opgørelsen af afværgebeløbets størrelse nedlagde rekvirenten påstand om, at afværgebeløbet skulle fastsættes til 129.476,31 kr. med tillæg af annonceudgifter for en tidligere afholdt auktion og auktionssagens omkostninger. Skyld­ner nedlagde heroverfor påstand om, at afværgebeløbet skulle fastsættes til 40.000 kr., svarende til det pantesikrede beløb, med tillæg af auktionsagens omkostninger. 

Fogedretten fastsatte afværgebeløbet til den fulde restance med tillæg af auktionssagens omkostninger

Fogedretten fandt ved fastsættelsen af afværgebeløbet, at annonceudgiften for den tidligere afholdte auktion skulle fratrækkes, da disse udgifter – der var begrundet i en ophævelse af den tidligere auktion som følge af fejlagtig indkaldelse af skyldner – ikke skulle lægges skyldner til last. Fogedretten fastsatte herefter afværgebelø­bet til restancen på fællesudgifter på 129.476,31 kr. med tillæg af auktionsagens omkostninger. 

Fogedretten anførte navnlig i præmisserne, at rekvirentens krav mod skyldner for betaling af fællesudgifter efter samejeoverenskomsten var sikret ved pant i ejendommen, hvorfor rekvirenten var berettiget til at kræve den fulde restance betalt i medfør af retsplejelovens § 563 a, stk. 1, uanset om rekvirenten på en tvangsauktion alene ville kunne opgøre sin fordring på 1. prioriteten til 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Skyldner kærede fogedrettens kendelse til Østre Landsret, der var enig i fogedrettens resultat og begrundelse herfor og stadfæstede fogedrettens afgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0668.

 

Til top Sidst opdateret: 03-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk