Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opgørelse af afværgebeløbet i en tvangsauktionssag 
12-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2016 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. december 2015 i en sag om opgørelsen af afværgebeløbet efter retsplejelovens § 563 a, stk. 2.
En 7. prioritets udlægshaver begærede i 2015 som rekvirent tvangsauktion over den ejendom, hvori udlægget var tinglyst.  På førsteauktionen opnåede 1. prioritetspanthaver fuld dækning, mens 2. prioritets panthaver opnåede delvis dækning. Rekvirenten opnåede ikke dækning.

Skyldneren begærede ny auktion, hvorfor rekvirenten udarbejdede en afværgeopgørelse i henhold til retsplejelovens § 563 a, stk. 2, lydende på ca. 300.000 kr. 

I afværgebeløbet var for det første medtaget et beløb på 73.978,04 kr. svarende til forfaldne krav og omkostninger dækket på førsteauktionen (dvs. krav og omkostninger der kunne henføres til 1. og 2. prioritetspanthaver). For det andet var medtaget dels forfaldne krav til rekvirenten på ca. 200.000 kr. i henhold til det omhandlede udlæg dels rekvirentens auktionsomkostninger, herunder udgifter til advokat.

Fogedrettens afgørelse

Fogedretten fastslog, at andenauktionen kunne afværges mod betaling af 268.295,83 kr. Afværgebeløbet indeholdt således forfaldne krav til rekvirenten men ikke de af rekvirenten afholdte auktionsomkostninger.

Landsrettens afgørelse

Den 18. december 2015 ændrede landsretten fogedrettens afgørelse, således at afværgebeløbet blev nedsat til ovennævnte 73.978,04 kr. (landsrettens kendelse er optrykt i UfR 2016.1423). 

Landsretten lagde i den forbindelse – og med henvisning til forarbejderne til retsplejelovens § 563 a, stk. 2 – til grund, at hverken forfaldne krav til rekvirenten eller rekvirentens auktionsomkostninger skulle medtages i afværgeopgørelsen, idet rekvirenten ikke havde fået dækning under førsteauktionen. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0029

Til top Sidst opdateret: 12-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk