Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Omstødelse efter konkurslovens § 64 
27-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2016 meddelt et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. januar 2016.

I sagen havde fallenten i 2013 udstedt to kreditnotaer vedrørende to fakturaer fra 2009 og 2010. Efter det oplyste var kreditnotaerne udstedt til brug for fallentens interne bogføring. Fallenten blev ca. 1 ½ år senere erklæret konkurs. Tvisten i sagen handlede navnlig om, hvorvidt kreditnotaerne var en gave i konkurslovens § 64’s forstand, således at konkursboet kunne begære kreditnotaerne omstødt.

Byretten tog konkursboets påstand delvis til følge

Byretten fandt, at den første faktura var forældet på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaen, og at det ikke kunne anses for en gave, at fallenten havde ladet forældelsesfristen udløbe uden at foretage sig noget.

Byretten gav dog konkursboet medhold i, at udstedelsen af den anden kreditnota, der var udstedt inden forældelsesfristens udløb, havde til formål at yde en gave, hvorfor kreditnotaen kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 64. 

Landsretten frifandt gavemodtageren

Fakturamodtageren ankede byrettens dom til Vestre Landsret, der frifandt den pågældende. 

Landsretten fandt det ikke bevist, at der forud for, at forældelse indtraf, var givet et bindende gaveløfte, og landsretten lagde herefter til grund, at betalingsforpligtelsen ophørte som følge af forældelse og ikke som følge af eftergivelse. Landsretten fandt heller ikke, at det i sig selv kunne anses for en gave, at fallenten ikke havde søgt fordringen inddrevet, inden der indtrådte forældelse. Kreditnotaerne kunne således ikke omstødes efter konkurslovens § 64.

Landsretten fandt heller ikke bevist, at udstedelsen af kreditnotaerne førte til, at fallentens ejendele blev unddraget fra at tjene til fordringshaverens fyldestgørelse, eller at han i forbindelse med den indtrådte forældelse havde disponeret på en måde, der i øvrigt var omfattet af konkurslovens § 74.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0054.

Til top Sidst opdateret: 27-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk