Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om proportionaliteten af varetægtsfængsling af udlænding 
05-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni, 25. juli og 7. august 2019.
En udlænding var i 2012 blevet idømt en fællesstraf af fængsel i 11 år for blandt andet narkotikakriminalitet. Udlændingen, der under sagen havde været frihedsberøvet siden 2010, blev samtidigt udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

I juni 2017 bestemte Kriminalforsorgen, at udlændingen skulle prøveløslades efter at have udstået to tredjedele af straffen på 11 års fængsel. Udlændingen, der ville have afsonet fuldt ud i marts 2021, blev herefter prøveløsladt med en reststraf på 1339 dage og på betingelse af, at han i et tidsrum på 2 år fra prøveløsladelsen ikke begik kriminalitet, og at han udvistes af Danmark. Samme dag blev udlændingen fremstillet for byretten og varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2. Varetægtsfængslingen af udlændingen i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2, blev herefter løbende forlænget frem til oktober 2017, hvor udlændingen blev varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Udlændingen var nu blevet meddelt endeligt afslag på asyl af Flygtningenævnet.

Frihedsberøvelsen af udlændingen var herefter løbende blevet forlænget navnlig i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Ved kendelser af 11. juni, 25. juli og 7. august 2019 stadfæstede landsretten byrettens kendelser om fortsat varetægtsfængsling, og henviste til, at politiet havde fremmet sagen med fornøden omhu, og at udlændingen ikke ønskede at medvirke til sin udsendelse. Uanset oplysningerne fra politiet om, at der ikke umiddelbart var mulighed for i nærmeste fremtid at gennemføre en tvangsmæssig udsendelse af udlændingen, og uanset at udlændingen havde været frihedsberøvet efter udlændingelovens bestemmelser siden juli 2017, fandt landsretten, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, fortsat var opfyldt. Mindre indgribende foranstaltninger kunne ikke anses for tilstrækkelige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0028, 2019-26-0041 og 2019-26-0042.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk