Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om ophævelse af pålæg meddelt efter dom for seksualforbrydelser 
05-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juli 2019.
Domfældte blev i september 2011 i byretten idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for en række seksualforbrydelser begået mod flere piger i alderen 10-12 år i en periode fra november 2010 til februar 2011. Domfældte blev samtidigt meddelt et pålæg i medfør af straffelovens dagældende § 236, stk. 2, om ikke at lade piger eller unge kvinder under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig piger eller unge kvinder under 18 år. Landsretten stadfæstede i 2012 byrettens dom med den ændring, at straffen blev forhøjet til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Domfældte anmodede i november 2018 anklagemyndigheden om at indbringe pålægget for retten med henblik på ophævelse. Anklagemyndigheden påstod opretholdelse.

Byretten ophævede det idømte pålæg

Byretten lagde vægt på, at domfældte i henhold til dommen fra 2011 kom i kontakt med de krænkede piger gennem en kontakthjemmeside eller ved MSN og SMS, og at der ikke var sket krænkelser af børn, der havde opholdt sig i hjemmet. Forholdene var begået i en periode fra november 2010 til februar 2011, og der havde ikke været recidiv. Henset hertil, og til de behandlingsforløb domfældte havde været igennem, en udtalelse fra en psykolog om ringe risiko for recidiv, domfældtes stabile personlige forhold samt retspraksis siden lovændringen i 2013 af straffelovens § 236, fandt byretten, at en fortsat opretholdelse af det meddelte pålæg ville være uproportionalt i forhold til den forvoldte forstyrrelse af domfældtes forhold. Byretten ophævede således det idømte pålæg.

Landsretten opretholdt det idømte pålæg

Landsretten fandt, at grovheden og karakteren af de forhold, som domfældte var fundet skyldig i ved landsrettens dom fra 2012, talte med styrke for at opretholde pålægget på trods af den tid, der var gået. Formålet med pålægget var at beskytte piger og unge kvinder under 18 år. Henset hertil og til baggrunden for domfældtes ønske om at få pålægget ophævet – navnlig således, at han kunne leve som familie med sin kæreste og hendes to mindreårige døtre – fandt landsretten efter en samlet vurdering, at pålægget skulle opretholdes, uanset at der ikke havde været recidiv, og uanset at en psykolog havde vurderet, at der var ringe risiko for recidiv til ligeartet kriminalitet. Landsretten ændrede derfor byrettens kendelse, således at det meddelte pålæg blev opretholdt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0234.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk