Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om krav, der ikke var faktureret, var stridende mod lov og ærbarhed 
24-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. juli 2019.
Et selskab ydede på et tidspunkt manden et lån på 100.000 kr., og manden, der drev selvstændig konsulentvirksomhed, udførte efterfølgende arbejde for selskabet. Vedrørende betaling af mandens honorar blev det aftalt, at de første 100.000 kr. skulle modregnes i mandens gæld til selskabet, og at manden skulle vente med at fakturere den resterende del af honoraret.

Da manden havde udført det aftalte arbejde, blev selskabet taget under konkursbehandling. Konkursboet lagde sag an mod manden, idet konkursboet gjorde gældende, at manden til konkursboet skulle tilbagebetale de 100.000 kr., som det nu konkursramte selskab havde ydet ham i lån. Manden gjorde heroverfor gældende, at der mellem ham og selskabet var aftalt modregning, således at hans tilgodehavende for arbejde udført for selskabet kunne modregnes i det lån, som selskabet havde ydet ham.

Byretten frifandt manden

Efter bevisførelsen lagde byretten til grund, at manden havde udført arbejde for selskabet, og at det var aftalt, at mandens honorar skulle modregnes i lånet ydet af selskabet. Efter de afgivne forklaringer om omfanget af det arbejde, som manden havde udført, fandt byretten, at der ikke var grundlag for at antage, at mandens modkrav ikke havde udgjort 100.000 kr. Manden blev derfor frifundet.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten lagde til grund, at manden ikke havde udstedt en faktura til seksabet. Videre anførte landsretten, at selv om det måtte være aftalt, at manden skulle vente med at sende fakturaen, kunne han ved arbejdets afslutning have udstedt en behørig faktura med moms, som kunne være modregnet i gælden til selskabet i overensstemmelse med det aftalte.

Landsretten anførte herefter, at når en momsregistreret part i en retssag vil gøre et krav gældende for udført arbejde, må kravet være dokumenteret ved en faktura, idet domstolene ikke kan imødekomme eventuelle krav, der ikke er bragt til det offentliges kendskab, hvorved der er mulighed for, at statskassen unddrages moms og skat.

Landsretten fandt, at et sådant modkrav ikke var gyldigt, jf. Danske Lov 5-1-2, hvorfor det ikke kunne anvendes til modregning. Landsretten tog derfor konkursboets påstand om betaling af 100.000 kr. til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0373.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 17. september 2019 meddelte anketilladelse til Højesteret i sagen med j.nr. 2019-22-0276 vedrørende en lignende problemstilling.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk