Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om billigelse af terror 
02-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2019
En mand havde som kommentar til et Facebook-opslag omhandlende terrorangrebet på Finsbury Park Moské i London den 19. juni 2017 skrevet: ”Ja ham der har gjort det burde have en medalje”.

Han blev herefter tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, hvorefter den, der offentligt udtrykkeligt billiger blandt andet terror, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Byretten fandt den tiltalte skyldig i billigelse af terror og tildelte ham en advarsel

Byretten lagde vægt på, at den tiltalte havde erkendt at have skrevet den omhandlede kommentar.

Byretten lagde ved sanktionsfastsættelsen vægt på, at den tiltalte ikke tidligere var straffet, og at kommentaren efter tiltaltes egen forklaring blev skrevet i et øjebliks ubetænksomhed.

Byretten lagde herefter til grund, at der var tale om en ringe forseelse, og under hensyn til sagens særlige omstændigheder fandt byretten, at sagen, uanset at den var rejst som en domsmandssag, var egnet til at blive afgjort med en advarsel efter retsplejelovens § 900.

Landsretten skærpede straffen til betinget fængsel i 30 dage

Med Procesbevillingsnævnets tilladelse ankede anklagemyndigheden byrettens dom til landsretten med påstand om skærpelse.

Landsretten stadfæstede byrettens vurdering af skyldsspørgsmålet og skærpede straffen til fængsel i 30 dage. Efter oplysningerne om den tiltaltes gode personlige forhold blev straffen gjort betinget.

Landsretten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den tiltalte ikke tidligere var straffet, at han lod sig rive med af en stemning, da han skrev kommentaren, at det ikke var noget, han følte stærkt for, og at han fortrød at have skrevet kommentaren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0158.
Til top Sidst opdateret: 02-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk