Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om berigtigelse af godtgørelsesbeløb i dom 
29-10-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. juli 2019.
Byretten afsagde i maj 2019 dom, hvorefter selskabet blev tilkendt i alt ca. 1.445.000 norske kroner i godtgørelse, herunder godtgørelse for goodwill, efter handelsagentloven. Af byrettens præmisser fremgik det blandt andet, at størrelsen af det godtgørelsesbeløb vedrørende goodwill, som tilkom selskabet, kunne fastsættes til 2/3 af det maksimale beløb efter opgørelsen i sagens bilag K, hvilket herefter af retten blev opgjort til ca. 1.200.000 norske kroner.

Selskabets advokat rettede efterfølgende henvendelse til byretten med anmodning om berigtigelse i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, under henvisning til, at godtgørelsesbeløbet for goodwill i dommen var fastsat i norske kroner, mens beløbene i bilag K, som retten havde taget udgangspunkt i ved fastsættelsen af godtgørelsesbeløbet, var angivet i danske kroner.

Byretten afviste at foretage berigtigelse

Byretten anførte, at det beroede på en fejltagelse, når det anførte beløb vedrørende goodwillgodtgørelse var angivet i norske kroner, idet retten ikke havde været opmærksom på, at beløbene i bilag K i modsætning til de fleste andre beløb i sagen var angivet i danske kroner.

Videre blev det anført, at fastsættelsen af godtgørelseskravet i sidste ende beroede på en skønsmæssig vurdering, og at det derfor gik ud over rammerne for ændringer i en dom efter retsplejelovens § 221, mod modpartens protest, at foretage den ønskede ændring.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Landsretten anførte, at alle beløb i sagen under skriftvekslingen i alt væsentligt var angivet i norske kroner, og at der i beløbsangivelsen i dommens konklusion udover godtgørelse for goodwill indgik en række andre poster, som også var angivet i norske kroner.

Landsretten anførte herefter, at det i hvert fald under disse omstændigheder kunne tiltrædes, at en berigtigelse af valutaangivelsen for goodwillgodtgørelsen fra norske til danske kroner gik ud over, hvad der med hjemmel i retsplejelovens § 221, stk. 1, kunne finde sted.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0369. 
Til top Sidst opdateret: 29-10-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk