Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om adgangen til domstolsprøvelse af en indlæggelse i henhold til en foranstaltningsdom 
17-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. april 2019.
I november 2013 blev en mand dømt til behandling på psykiatrisk afdeling for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 123. Der blev ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen, men der blev fastsat en længstetid for ophold på institution på 1 år. Foranstaltningsdommen blev opretholdt ved kendelse afsagt af Vestre Landsret i februar 2018.

Domfældte blev efter bestemmelse fra overlægen og Kriminalforsorgen i henhold til foranstaltningsdommen genindlagt i juni 2018 og to gange i september 2018. Domfældte anmodede om domstolsprøvelse af indlæggelserne. Anklagemyndigheden indbragte sagen for retten med påstand om afvisning.

Byretten realitetsbehandlede sagen

Byretten fandt, at selv om det spørgsmål, der var forelagt retten, ikke vedrørte en direkte af straffelovens § 72 omfattet ophævelse eller ændring af en foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70, der var besluttet af en domstol, fremgår det af retspraksis, at en indlæggelse, som den i sagen omhandlede, kan forelægges domstolene til prøvelse. Byretten realitetsbehandlede derfor sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten fandt, at straffelovens § 72, stk. 2, ikke indebærer, at der ved domstolenes stillingtagen til, om en foranstaltning skal ophæves eller ændres, foretages en efterprøvelse af lovligheden af genindlæggelser, der er foretaget administrativt i henhold til foranstaltningen. Herefter, og da landsretten fandt, at muligheden for domstolsprøvelse af indlæggelser, der træffes administrativt på baggrund af en vurdering af de aktuelle forhold på tidspunktet for afgørelsen, var bedst stemmende med artikel 5, stk. 4 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, tiltrådte landsretten, at begæringen om domstolsprøvelse blev taget under påkendelse. Anklagemyndighedens påstand om afvisning blev således ikke taget til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0128.
Til top Sidst opdateret: 17-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk