Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ny sag om lovligt forfald i straffesag 
30-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. maj 2018.
Tiltalte var i byretten blevet idømt en bøde på 2.500 kr. for en færdselslovovertrædelse, og tiltalte havde anket denne dom til landsretten.

Under sagens behandling i landsretten udeblev tiltalte fra hovedforhandlingen uden at have godtgjort lovligt forfald, og ankesagen blev derfor fremmet som udmålingsanke i tiltaltes fravær. Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Efterfølgende fremlagde tiltalte dokumentation for lovligt forfald, og landsretten genoptog sagen.

Under den nye hovedforhandling udeblev tiltalte igen. Tiltaltes forsvarer oplyste, at tiltalte opholdt sig i Spanien og på grund af sygdom ikke havde mulighed for at give møde. Landsretten meddelte tiltalte en frist til at indsende dokumentation for lovligt forfald.

Tiltaltes forsvarer indsendte herefter blandt andet en lægeerklæring fra en spansk læge, hvoraf det blandt andet fremgik, at tiltalte på aftenen inden hovedforhandlingen havde haft diarré m.v. og var blevet behandlet for dette.

Landsretten afviste anken

Landsretten fandt, at tiltalte ikke havde dokumenteret at have haft lovligt forfald til den nye hovedforhandling, hvor hun udeblev. Landsretten hævede derfor sagen, og den afsagte dom blev stående ved magt, jf. retsplejelovens § 987, stk. 4.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0148. Der kan desuden henvises til Procesbevillingsnævnets sag med j.nr. 2017-25-0351, der vedrørte en beslægtet problemstilling.
Til top Sidst opdateret: 30-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk