Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ny længstetid for foranstaltning efter straffelovens § 68 a 
02-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2017 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. september 2017.
En person, der tidligere var straffet for spirituskørsel, blev i 2012 fundet skyldig i blandt andet spirituskørsel med lille knallert. Personen blev fundet mentalt retarderet i lettere grad, jf. straffelovens § 16, stk. 2, og han blev idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68, 2. pkt., hvorefter han skulle undergives tilsyn af kommunen, således at han skulle efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kunne træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, samt at han skulle underkaste sig lægeligt ledet behandling mod misbrug af alkohol. Der blev i medfør af straffelovens § 68 a, stk. 1, fastsat en længstetid på 5 år for foranstaltningen.

Inden udløbet af længstetiden for foranstaltningen indbragte anklagemyndigheden sagen for retten med påstand om, at foranstaltningen skulle opretholdes og forlænges i 2 år.

Byretten forlængede foranstaltningen

Byretten fandt, at det på grund af personens nuværende mentale tilstand og forhold måtte vurderes, at det måtte anses for påkrævet, at han fortsat blev undergivet de idømte foranstaltninger, og byretten forlængede derfor foranstaltningen med 2 år.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Personen kærede byrettens kendelse til landsretten med påstand om, at foranstaltningen ikke blev forlænget.

Landsretten fandt, at personen fortsat ikke havde indsigt i de skadelige konsekvenser, der kan være forbundet med alkoholindtagelse, og at der i tilfælde af foranstaltningens ophør var en sådan risiko for, at personen ville falde tilbage i alkoholmisbrug med deraf følgende risiko for spirituskørsel, og at det således måtte anses for påkrævet, at foranstaltningen blev opretholdt.

Herefter, og da landsretten fandt, at en proportionalitetsafvejning mellem på den ene side risikoen for ny kriminalitet og på den anden side arten og længden af foranstaltningen ikke talte afgørende imod en forlængelse af foranstaltningen, tiltrådte landsretten, at foranstaltningen blev forlænget som sket, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0247.
Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk