Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Norsk advokats adgang til at møde som rettergangsfuldmægtig i principiel landsretssag 
19-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en norsk advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. februar 2019.
En norsk advokat med møderet for de norske byretter og landsretter, anmodede om tilladelse til at møde som rettergangsfuldmægtig i en sag om sagsøgers ret til som Jehovas Vidne at afvise blodtransfusion, uanset at blodtransfusion måtte være nødvendig for at bevare hans liv. Sagen var henvist til behandling i landsretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1. Advokaten henviste blandt andet til, at han havde virket som advokat i Norge siden 2010, at han som følge af sin advokatbestalling havde møderet for lagmannsretterne i Norge, der i et vist omfang kan sammenlignes med de danske landsretter, og at han havde haft flere sager med mundtlig hovedforhandling i både førsteinstans og ved appelinstansen i Norge. Der var for landsretten ikke nærmere oplysninger om advokatens procedureerfaring eller eventuelle kendskab til dansk lovgivning, herunder de procesretlige regler.

Under hensyn til sagens principielle karakter og de i øvrigt foreliggende oplysninger fandt Østre Landsret det ikke forsvarligt at tillade den norske advokat at møde som rettergangsfuldmægtig i sagen, jf. retsplejelovens § 260, stk. 9.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0083.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk