Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nedsættelse af statskassens hæftelse for omkostninger ved behandling af konkursbo 
12-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. januar 2017 meddelt et konkursbo v/kurator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. oktober 2016 i en konkurssag.

I forbindelse med indgivelse af konkursbegæringen besluttede skifteretten, at der ikke over for konkursrekvirenten skulle opkræves sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling. 

Skifteretten besluttede i stedet, at statskassen skulle indestå for omkostningerne ved konkursboets behandling op til 15.000 kr., jf. konkurslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1. Endvidere stillede virksomhedspanthaver sikkerhed på 50.000 kr. i medfør af konkurslovens § 27, stk. 4.

Som led i behandlingen af konkursboet realiserede kurator virksomhedspantet, og der tilgik i den forbindelse konkursboet et honorar herfor fra virksomhedspanthaver.

Konkursboet blev herefter af kurator indstillet til slutning i medfør af konkurslovens § 143. Af kurators udkast til boregnskab fremgik det, at konkursboets aktiver udgjorde 56.550,66 kr. hidrørende fra honoraret for realisering af virksomhedspantet. Udgifterne ifølge var på boregnskabet 121.550,66 kr., og angik honorar til kurator, dels for arbejdet i forbindelse med realisation af virksomhedspantet, dels for det almindelige arbejde med konkursboet.

Boregnskabet viste herefter et underskud på 65.000 kr., som kurator foreslog dækket ved 15.000 kr. fra statskassen og 50.000 kr. fra virksomhedspanthaver.

Skifteretten fandt, at statskassens hæftelse skulle udgå af boregnskabet

Skifteretten fandt, at statskassens hæftelse ikke var aktuel, idet der var aktiver i boet for 56.550,56 kr. Skifteretten godkendte herefter boopgørelsen med den ændring, at statskassens hæftelse skulle udgå af boregnskabet. 

Landsretten fandt, at statskassen hæftede for 8.449,34 kr.

Kurator kærede skifterettens kendelse til Vestre Landsret, der ændrede skifterettens kendelse således, at statskassen hæftede for boets underskud med 8.449,34 kr.

Landsretten fandt, at indtægten for det arbejde, som kurator har udført for virksomhedspanthaver, skal tilgå boet og indgå som en del af boets aktiver i boopgørelsen, hvorfor der var aktiver i boet for 56.550,66 kr. Herefter fandt landsretten, at statskassen skulle indestå for den resterende del op til de 65.000 kr., som der samlet set var stillet sikkerhed for.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0600

 

Til top Sidst opdateret: 12-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk