Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag 
13-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. april 2018 meddelt en personlig skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. februar 2018.
Den personlige skyldner blev i april 2017 taget under rekonstruktionsbehandling ved Skifteretten i Hillerød på baggrund af en egenbegæring om rekonstruktion. Det af rekonstruktøren udarbejdede rekonstruktionsforslag blev vedtaget på et møde i skifteretten, da et flertal af de fordringshavere, der var repræsenteret på mødet og deltog i afstemningen, ikke stemte imod.

En af skyldnerens kreditorer, som havde stemt imod forslaget, og tre øvrige kreditorer, som ikke havde stemmeret, da de var nærtstående til skyldneren, anmodede herefter skifteretten om blandt andet at nægte at stadfæste det vedtagne rekonstruktionsforslag efter konkurslovens § 13 e, stk. 5. Kreditorernes advokat gjorde til støtte herfor blandt andet gældende, at skyldneren om ca. 4 år ville få udbetalt en kapitalpension på ca. 900.000 kr., og at skyldneren tillige havde 2 andre pensionsordninger. Advokaten gjorde endvidere gældende, at budgettet efter det vedtagne rekonstruktionsforslag væsentligt oversteg det beløb, som kunne godkendes under en gældssanering.

Skifteretten stadfæstede det vedtagne rekonstruktionsforslag

Skifteretten fandt efter ordlyden og indholdet af bestemmelserne om rekonstruktion i konkursloven ikke grundlag for at kræve, at budgettet i en rekonstruktion skulle følge reglerne for budgetter i gældssanering. På den baggrund – og efter retspraksis – fandt skifteretten herefter ikke, at budgettet eller størrelsen og tidspunkterne for udbetalingerne af pensionsordningerne medførte, at vilkår i rekonstruktionsforslaget stod i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, og fandt derfor ikke grundlag for at nægte stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget efter konkurslovens § 13 e, stk. 5. Skifteretten bemærkede, at det måtte lægges til grund, at pensionsordningerne var kreditorbeskyttede, samt at pensionsordningerne ikke ville kunne inddrages under en konkurs, og fandt i den forbindelse, at oplysningerne om tidspunktet for pensionernes udbetaling ikke kunne føre til et andet resultat.

Landsretten ændrede skifterettens kendelse

Landsretten ændrede skifterettens kendelse, idet landsretten efter en samlet vurdering af samtlige oplysninger i rekonstruktionsforslaget, herunder oplysningerne om størrelsen af skyldnerens aktiver og passiver, fandt, at vilkårene i rekonstruktionsforslaget stod i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling. Landsretten nægtede således rekonstruktionsforslaget stadfæstet i medfør af konkurslovens § 13 e, stk. 5. Landsretten lagde i sin vurdering blandt andet vægt på, at skyldneren, der var 72 år, havde en pensionsordning på ca. 900.000 kr., og at den kunne komme til udbetaling i 2021. Landsretten udtalte desuden, at formålet med de indførte regler om rekonstruktion, og de forskellige regler, der blev gennemført og ændret i forbindelse med rekonstruktionsinstituttet, måtte inddrages i vurderingen af, i hvilke tilfælde en stadfæstelse af et vedtaget rekonstruktionsforslag bør nægtes i medfør af konkurslovens § 13 e, stk. 5. I den forbindelse udtalte landsretten blandt andet med henvisning til betænkning nr. 1512 fra 2009, at det overordnede hensyn bag reglerne om rekonstruktion er varetagelsen af fordringshavernes fælles interesser med et fortsat rimeligt hensyn til skyldneren, men at det ikke er et selvstændigt mål at forbedre skyldnerens retsstilling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0089.

Tidligere kæretilladelse i sag om nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag i medfør af konkurslovens § 13 e, stk. 5

Procesbevillingsnævnet har tidligere den 9. november 2017 meddelt kæretilladelse til Højesteret i en sag, der tillige drejer sig om nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag i medfør af konkurslovens § 13 e, stk. 5. Højesteret har endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0511.
Til top Sidst opdateret: 13-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk