Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Modregningsadgang i sygemeldt ansats løn 
12-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2018 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2018.
En ansat i kommunen blev sygemeldt på grund af blandt andet stress. Den ansatte var tillagt funktionærstatus ved sin ansættelse, hvorfor hun blandt andet havde ret til løn under sygdom.

Den ansatte blev indkaldt til en række sygesamtaler på sin arbejdsplads, og hun blev anmodet om at give en række oplysninger om sin sygdom. Den ansatte blev dog af sin læge frarådet at deltage i en samtale om hendes sygdom, fordi det kunne forværre hendes tilstand. Efterfølgende blev den ansatte orienteret om, at hendes ret til sygedagpenge var bortfaldet, fordi hun ikke havde udfyldt et skema med oplysninger til dagpengekontoret i hendes bopælskommune. Efter yderligere en måned traf hendes arbejdsgiver (samme kommune) afgørelse om at foretage modregning af den mistede dagpengerefusion i den ansattes løn. Modregnede beløb udgjorde i alt 22.000 kr., og kommunen fordelte modregningen over to måneder for at tage højde for retsplejelovens § 509.

Den ansatte påklagede afgørelsen til Ankestyrelsen, som stadfæstede afgørelsen. Herefter blev sagen indbragt for retten.

Byretten fandt, at kommunen ikke havde været berettiget til at modregne

Byretten henviste blandt andet til de almindelige obligationsretlige regler om modregning og betingelsen om, at kravene skal være konnekse. Byretten fandt, at der ikke var bestemmelser i parternes aftale- eller overenskomstgrundlag, der kunne fastlægge, at den ansatte ved sin undladelse havde misligholdt sine pligter i ansættelsesforholdet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsrettens flertal henviste blandt andet til, at det klare udgangspunkt er, at den ansatte har ret til effektiv udbetaling af løn, og at der således ikke er en almindelig adgang til modregning efter de obligationsretlige regler. Der henvises endvidere til, at lovgiver i forbindelse med reglernes tilblivelse var bekendt med risikoen for, at arbejdsgiveren kunne miste sin refusion for lønudbetaling, og at lovgiver afstod fra at lovgive herom.

Landsrettens mindretal var derimod af den opfattelse, at hverken funktionærloven eller sygedagpengeloven afskærer et civilretligt krav efter dansk rets almindelige erstatningsregler og modregning efter almindelige obligationsretlige regler. Mindretallet fandt endvidere, at den ansatte ved ikke rettidigt at aflevere oplysningsskemaet havde forsømt sin almindelige loyalitetspligt i ansættelsesforholdet og derved havde pådraget sig erstatningsansvar. Mindretallet fremhævede tillige, at kommunen i modregningen havde taget højde for den ansattes nødvendige leveomkostninger efter princippet i retsplejelovens § 509.

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, og landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0358
Til top Sidst opdateret: 12-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk