Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Modregning med forældet fordring i renteswapsag 
14-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 13. februar 2017 meddelt en låntager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. december 2016.

Sagen angik det økonomiske opgør efter lukningen af bl.a. en renteswapaftale, som låntageren indgik med en bank i 2008, og som i 2012 blev lukket og indfriet med et tab for låntageren på 4,9 mio. kr.

Låntageren anlagde i 2013 sag mod banken bl.a. med påstand om renteswapaftalens ugyldighed som følge af mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelsen af aftalen, og subsidiært med påstand om erstatning.

Banken gjorde under sagen gældende, at ugyldighedsindsigelserne var bortfaldet ved passivitet, og at et eventuelt erstatningskrav var forældet. Endvidere nedlagde banken en selvstændig betalingspåstand svarende til det tab, der var lidt ved indfrielsen af renteswappen.

Over for bankens anbringender om forældelse gjorde låntageren bl.a. gældende, at han under alle omstændigheder var berettiget til at modregne bankens selvstændige påstand med sit påståede erstatningskrav efter bestemmelsen i forældelseslovens § 24.

Byretten fandt, at betingelserne for modregning var opfyldt

Byretten fandt, at låntagerens indsigelser om aftalernes ugyldighed var bortfaldet ved passivitet, ligesom et eventuelt erstatningskrav var forældet.

B
yretten fandt herefter, at låntageren ikke var afskåret fra at modregne bankens betalingspåstand med et eventuelt erstatningskrav for mangelfuld rådgivning, idet kravene udsprang af den samme aftale. 

Landsretten ændrede byrettens afgørelse

Byrettens kendelse blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4, indbragt for Vestre Landsret.

For landsretten angik kæresagen udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt der over for bankens betalingspåstand kan ske modregning med et eventuelt erstatningskrav efter forældelseslovens § 24. 

Vestre Landsret fandt, at bankens fordring blev stiftet i forbindelse med opsigelsen af renteswapaftalen i 2012, og at låntagerens eventuelle erstatningskrav allerede var forældet på dette tidspunkt. Herefter fandt landsretten, at betingelserne i forældelseslovens § 24 for modregning ikke var opfyldt. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0672.

 

Til top Sidst opdateret: 14-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk