Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Modregning i konkurs 
28-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en forhenværende ejer af et nu konkursramt selskab begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 2019.
Den forhenværende ejer, der ligeledes var direktør for det nu konkursramte selskab, havde over for en bank underskrevet en selvskyldnerkaution, hvorved han indestod for ethvert beløb, som hans selskab måtte være eller blive banken skyldig.

Som led i akkordering af selskabet indgik banken og den forhenværende ejer en forligsaftale, ifølge hvilken han erkendte at skylde banken ca. 1,3 mio. kr. Det blev samtidig aftalt, at han skulle indbetale 500.000 kr. til banken, hvorefter banken ville nedskrive gælden til 500.000 kr.

Selskabet blev efterfølgende taget under konkursbehandling, og i forbindelse hermed fik kurator mistanke om, at den forhenværende ejer havde anvendt selskabets midler blandt andet til at finansiere sit privatforbrug. Konkursboet lagde derfor sag an mod den forhenværende ejer med krav om, at han skulle tilbagebetale det beløb, som selskabet havde stillet ham til rådighed m.v. i strid med selskabslovens regler herom.

Den forhenværende ejer bestred tilbagebetalingskravet, ligesom han gjorde gældende, at han kunne modregne med den fordring, som han i sin egenskab af selvskyldnerkautionist havde fået mod selskabet i forbindelse med forligsaftalen med banken, idet sådan modregning efter mandens opfattelse ikke var udelukket i medfør af konkurslovens § 42, stk. 3.

Byretten fandt, at der ikke kunne ske modregning

Retten fandt, at den forhenværende ejer skulle tilbageføre det beløb, som han havde modtaget fra selskabet.

Videre anførte retten, at den forhenværende ejer kendte eller burde kende til selskabets insolvens på tidspunktet for overtagelsen af gælden til banken, hvorfor han ikke kunne anvende sit tilgodehavende hos selskabet til modregning, jf. konkurslovens § 42, stk. 3.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

I lighed med byretten fandt landsretten, at den forhenværende ejer var forpligtet til at tilbageføre beløbet til konkursboet.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt han kunne foretage modregning som følge af den mellem ham og banken indgåede forligsaftale, bemærkede landsretten, at det ikke kunne lægges til grund, at banken kaldte en kaution, hvilket heller ikke fremgik af forligsaftalen. Forligsaftalen måtte derfor sidestilles med en overdragelse af gælden til underkurs.

Landsretten fandt herefter, at manden i medfør af konkurslovens § 42, stk. 3, var afskåret fra at foretage modregning.

Procesbevillingsnævnets bevilling er begrænset til alene at angå spørgsmålet om modregning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0179.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk