Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Minimalerstatning for uberettiget opsigelse når arbejdsgiveren er gået konkurs 
06-03-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt Lønmodtagernes Garantifond tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2018.
En funktionær blev uberettiget bortvist fra sin arbejdsplads, der efterfølgende gik konkurs. Funktionæren, der havde et opsigelsesvarsel på 5 måneder, gjorde derfor et krav på erstatning for uberettiget opsigelse gældende mod Lønmodtagernes Garantifond.

Funktionæren havde modtaget sygedagpenge i hele opsigelsesperioden, og lønmodtagernes Garantifond udbetalte derfor løn svarende til 3 måneder i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 2, hvorefter en funktionær, der er blevet uberettiget opsagt, har krav på minimalerstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel. Lønmodtagernes Garantifond gjorde gældende, at de sygedagpenge, som funktionæren havde modtaget i hele opsigelsesperioden skulle modregnes i de to måneder, der lå ud over minimalerstatningsperioden, hvorfor der ikke skulle udbetales yderligere løn.

Funktionæren gjorde overfor dette gældende, at Lønmodtagernes Garantifond ikke kan fradrage de sygedagpenge, som er udbetalt i minimalerstatningsperioden, og funktionæren henviste i den forbindelse til U 2015.3827 H, hvor Højesteret i en sag om uberettiget opsigelse af en person med handicap, udtalte, at der ikke var grundlag for at fradrage de sygedagpenge, der var udbetalt vedrørende minimalerstatningsperioden, men at erstatningskravet skulle reduceres med de sygedagpenge, der var udbetalt vedrørende den resterende opsigelsesperiode.

Lønmodtagernes Garantifond henviste herefter til en mangeårig intern praksis, hvorefter minimalerstatningsperioden ikke skal periodiseres, når arbejdsgiveren er gået konkurs. Fonden gjorde i den forbindelse gældende, at den årelange praksis er baseret på dommen U 1951.577 H, om en uberettiget bortvisning af en funktionær med en opsigelsesperiode på 6 måneder, hvor Højesteret udtalte, at der ved beregning af tabet skal ses på perioden som helhed. Lønmodtagernes Garantifond afviste endvidere, at U 2015.3827 H kan overføres direkte på en situation, hvor erstatningen skal udbetales efter konkursloven.

Funktionæren anlagde herefter sag mod Lønmodtagernes Garantifond med påstand om yderligere løn for de resterende to måneder af opsigelsesperioden, således at der kun skulle ske fradrag for sygedagpenge modtaget i denne periode. Det samlede krav udgjorde 29.682,50 kr.

Byretten og landsretten gav funktionæren medhold

Med henvisning til U 2015.3827 H fandt både byretten og landsretten, at der ikke var grundlag for at fradrage de sygedagpenge, som funktionæren havde modtaget i minimalerstatningsperioden, hvorimod erstatningskravet skulle reduceres med de sygedagpenge, der var udbetalt vedrørende den resterende opsigelsesperiode. Med henvisning til en ældre Højesteretsdom, U 1972.77 H, fandt byretten og landsretten endvidere, at funktionærlovens § 3, stk. 2, om minimalerstatning finder anvendelse overfor et konkursbo.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0600.
Til top Sidst opdateret: 06-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk