Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medvirken til selvmord 
04-04-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 3. april 2019 meddelt en tidligere læge tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. januar 2019.
En tidligere læge blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 240, til dels forsøg herpå, ved i tre tilfælde at have ydet vejledning om selvmord eller at have foranlediget, at der blev udskrevet medicin til personer, der ønskede at begå selvmord.

Byretten fandt lægen skyldig i medvirken til selvmord

Byretten fandt det i to af forholdene bevist, at lægen var bekendt med, at de pågældende personer ønskede at begå selvmord. Byretten fandt det endvidere bevist, at lægen havde foranlediget, at der blev udskrevet medicin i det ene tilfælde, og at lægen med sin korrespondance med den pågældende person i det andet tilfælde havde foretaget sådanne konkretiserede handlinger ved råd, at han forsætligt havde medvirket til, at de pågældende personer begik selvmord. I et tredje forhold fandt byretten, at der ikke var ført det til domfældelse fornødne bevis. Lægen blev derfor frifundet i det forhold. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 40 dage.

Landsretten dømte i alle tre forhold

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at lægen blev fundet skyldig i alle tre forhold. Landsretten tiltrådte byrettens bevisresultat i to af forholdene, men lagde i det sidste forhold til grund, at lægen rådgav og vejledte den person, der ønskede at begå selvmord, om at tage sit eget liv, og at lægen gennem sin kontakt skaffede ham den medicin, som manden anvendte til at tage sit eget liv med. Lægen havde herved medvirket til selvmord. Landsretten skærpede straffen til betinget fængsel i 60 dage. Landsretten lagde ved straffastsættelsen på den ene side vægt på, at lægen ved brug af sin lægevidenskabelige baggrund havde medvirket til, at to personer tog deres eget liv, samt at han havde forsøgt at medvirke til, at en tredje person tog sit eget liv. Landsretten lagde på den anden side vægt på, at det af forarbejderne til ændringerne i 2000 og 2004 af straffelovens § 240 fremgår, at der ikke hermed var tilsigtet nogen ændring i det hidtidige udmålingsniveau.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0030.
Til top Sidst opdateret: 04-04-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk