Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medvirken til ophavsretskrænkelser 
26-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2019.
Den tiltalte oprettede i 2014 en hjemmeside. Hjemmesiden havde samme navn som et ulovligt program, der kunne bruges til at se film, tv-serier mv. Programmet fungerede på den måde, at film, tv-serier mv. blev delt mellem brugerne af programmet, når brugerne benyttede tjenesten (såkaldt peer-to-peer). På den tiltaltes hjemmeside fandtes blandt andet en beskrivelse af det ulovlige program, vejledning og instruktion i, hvorledes programmet kunne anvendes, en ansvarsfraskrivelse om at brugen af programmet kunne være ulovlig i form af brud på ophavsretsloven, links til hjemmesider hvorfra programmet kunne downloades, samt oplysninger om hvorledes man undgik at blive opdaget ved brug af en VPN-forbindelse.

I 2015 blev der indgivet politianmeldelse af det ulovlige program, og den tiltaltes hjemmeside blev beslaglagt. Den tiltalte forklarede i forbindelse med politiafhøringen, at han var indehaver af domænet og ansvarlig for indholdet. Han forklarede endvidere blandt andet, at han ikke tjente penge på sin rådgivning eller på at linke, men at han derimod tjente penge på google-reklamer. Under efterforskningen af sagen blev der indhentet oplysninger fra google, hvoraf det blandt andet fremgik, at den tiltale havde oppebåret en indtjening på omkring en halv million kroner på google-reklamer. På den baggrund blev der rejst tiltale for medvirken til ophavsretskrænkelser af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 299 b, jf. § 23.

Byretten idømte den tiltalte en betinget fængselsstraf på 6 måneder med vilkår om samfundstjeneste og konfiskerede reklameindtægterne

Byretten fandt, at brugen af programmet som altovervejende hovedregel indebar en krænkelse af ophavsretten. Blandt andet med henvisning til at den tiltalte havde erkendt, at han havde skrevet teksterne på hjemmesiden, hvori han tilstræbte på en fangende og let forståelig måde at vejlede om, hvordan programmet fungerede, hvordan man brugte det, og hvordan man ved hjælp af en VPN-forbindelse kunne sløre sin identitet under brugen, og med henvisning til at han havde erkendt at have lagt links til programmet på hjemmesiden, fandt byretten, at tiltalte havde medvirket til krænkelse af ophavsretten. Tiltaltes handlinger var derfor strafbare efter straffelovens § 23. Byretten lagde blandt andet vægt på, at den tiltalte ved registreringen af domænet på tydelig måde havde associeret sig med programmet, at den tiltaltes handlinger havde været velovervejede og klart havde til formål at udbrede kendskabet til og brugen af programmet, og at der med udgangspunkt i oplysningerne og links på tiltaltes hjemmeside var en nem og hurtig vej til brug af programmet. Byretten bemærkede desuden, at det efter oplysningerne om den meget store trafik, der havde været på hjemmesiden, var ubetænkeligt at lægge til grund, at et stort antal brugere havde downloadet og benyttet det ulovlige program. Byretten fandt det endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at den tiltalte indså, at brugernes anvendelse af programmet som altovervejende hovedregel ville indebære en krænkelse af ophavsretten.

Byretten idømte på den baggrund den tiltalte en betinget fængselsstraf på 6 måneder blandt andet med vilkår om samfundstjeneste. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på den forholdsvis lange gerningsperiode og på det utvivlsomt betydelige antal ophavsretskrænkelser, som den tiltalte havde medvirket til, samt på den betydelige økonomiske vinding, som den tiltalte havde opnået. Byretten konfiskerede endvidere de indvundne reklameindtægter på ca. en halv million kroner som udbytte efter straffelovens § 75, stk. 1. Byretten lagde herved vægt på, at reklameindtægterne var indvundet i forbindelse med den tiltaltes strafbare medvirkenshandlinger.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at vilkåret om samfundstjeneste skulle udgå

Landsretten bemærkede blandt andet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den tiltaltes forklaring om, at hans formål med at etablere hjemmesiden var at tjene penge gennem reklamer, idet tiltalte imidlertid havde indset, at hjemmesiden udbredte kendskabet til brugen af det ulovlige program, og at brugernes anvendelse af programmet som altovervejende hovedregel ville indebære en krænkelse af ophavsretten. Blandt andet med disse bemærkninger stadfæstede landsretten byrettens afgørelse vedrørende skyldsspørgsmålet. Landsretten fandt, at straffen ved passende udmålt, idet vilkåret om samfundstjeneste dog burde udgå henset til forholdets karakter og tiltaltes gode personlige forhold. Landsretten stadfæstede med denne ændring byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0160.
Til top Sidst opdateret: 26-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk