Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medvirken af sagkyndige dommere i en afgiftssag 
09-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2018 meddelt et fælleskommunalt forbrændingsanlæg tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 1. instans den 30. oktober 2017.
SKAT foretog i 2013 en efteropkrævning af afgifter med ca. 2,5 mio. kr. relateret til virksomhedens arbejde med afbrænding af affald. Opkrævningen var blandt andet begrundet med, at det var med urette, at virksomheden tidligere havde fået udbetalt negative afgiftsbeløb.

Virksomheden klagede over afgørelserne til Landsskatteretten, der stadfæstede SKATs afgørelser om, at der ikke kunne opgøres negativt afgiftssvar.

På den baggrund stævnede virksomheden Skatteministeriet ved Retten i Aalborg, der henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1.

Herefter anmodede virksomheden landsretten om, at landsretten skulle tiltrædes af to sagkyndige medlemmer. Landsretten tog ikke anmodningen til følge, idet sagen ikke fandtes at have en sådan karakter, at fagkundskab skønnedes at være af betydning for sagens afgørelse.

Landsretten henviste til, at der under sagen skulle foretages en bevismæssig vurdering af, om virksomheden var omfattet af kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven i de afgiftsperioder, hvor virksomheden havde opgjort et negativt afgiftstilsvar, og en juridisk fortolkning af kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven med henblik på at vurdere, om der kunne opgøres en negativ afgiftspligtig mængde, og om der i givet fald var hjemmel til at udbetale et herved beregnet negativt afgiftstilsvar.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0560.
Til top Sidst opdateret: 09-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk