Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medlem af et skatteankenævn inhabil som domsmand i skattestraffesag 
25-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. april 2012 i en skattestraffesag. En domsmand, der deltog i pådømmelsen af sagen i byretten, var samtidig udpeget som medlem af et skatteankenævn. Den pågældende havde ikke deltaget i behandlingen af tiltaltes skatteforhold. 3 dommere i landsretten udtalte, at domsmanden havde været en del af det skatteretlige klagesystem, der behandler klager over SKATs afgørelser, og at det i forbindelse med afgørelsen af straffesagen mod tiltalte ville blive nødvendigt at forholde sig til SKATs dispositioner i forhold til tiltalte og behandlingen af tiltalte i det civile system. Hvervet som medlem af skatteankenævnene er et borgerligt ombud, og hvervet fordrer ikke en dommers deltagelse. Herefter fandt de tre dommere, at domsmandens hverv som medlem af et skatteankenævn var egnet til at skabe tvivl om domsmandens fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61, jf. § 66, stk. 1. Landsretten ophævede herefter byrettens dom og hjemviste sagen (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0139.
Til top Sidst opdateret: 25-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk