Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medfører et mislykket rekonstruktionsforsøg automatisk skyldnerens konkurs? 
02-12-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2016 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. september 2016.

En skyldner havde oprindeligt drevet enkeltmandsvirksomhed som arkitekt, men måtte ved virksomhedens afslutning konstatere, at han var insolvent. Skyldnerens bo blev derfor taget under konkursbehandling på begæring af en af kreditorerne.

Efter konkursbehandlingens afslutning anmodede skyldneren om gældssanering, hvilket skifteretten nægtede. Skyldneren anmodede herefter om, at der blev gennemført en rekonstruktion med henblik på en tvangsakkord. 

På det afsluttende møde i skifteretten stemte et flertal af kreditorerne imidlertid imod forslaget til rekonstruktion, hvorefter skifteretten tog skyldnerens bo under konkursbehandling.

Skifteretten fastholdt konkursbehandlingen

Da skyldneren anså sig som rekvirent på anmodningen om rekonstruktion og den deraf følgende konkurs, rettede han inden kærefristens udløb henvendelse til skifteretten med henblik på at tilbagekalde konkursen. Skifteretten fastholdt imidlertid konkursen, idet skifteretten henviste til, at det efter konkurslovens § 15, stk. 3, var en automatisk følge af et mislykket rekonstruktionsforsøg, at skyldnerens bo blev taget under konkursbehandling.

Landsretten stadfæstede skifterettens beslutning

Skyldneren kærede beslutningen til landsretten, som var enig med skifteretten i, at det var en automatisk følge af et mislykket forsøg på rekonstruktion, at skyldnerens bo blev taget under konkursbehandling. Landsretten henviste i den forbindelse til, at den foreliggende sag ikke kunne sidestilles med den situation, hvor en skyldner har indgivet egen begæring om konkurs, og at den automatiske konkurs efter et mislykket rekonstruktionsforsøg havde støtte i Konkursrådets betænkning om rekonstruktion.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0525.

 

Til top Sidst opdateret: 02-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk