Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medfører afsigelse af konkursdekret over en andelsboligforening lejerstatus for andelshaverne? 
07-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2016 meddelt to andelshavere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. maj 2016.

Efter afsigelse af konkursdekret over en andelsboligforening anmeldte to andelshavere et krav i konkursboet navnlig med henvisning til, at der ved konkursens indtræden var sket ejerskifte af andelsboligforeningens ejendom, hvorfor andelshaverne havde opnået lejerstatus, og at den af kurator opkrævede boligafgift var højere end den omkostningsbestemte leje.

Kurator afviste ved fordringsprøvelsen andelshavernes krav, hvorefter andelshaverne indbragte sagen for skifteretten med påstand om, at konkursboet skulle anerkende kravet som anmeldt. Konkursboet påstod frifindelse.

Under sagens forberedelse besluttede skifteretten at udskille spørgsmålet om, hvorvidt afsigelse af konkursdekret over en andelsboligforening medfører, at der er sket ejerskifte af andelsboligforeningens ejendom, til særskilt afgørelse.

Skifteretten og landsretten afviste at andelshavere får lejerstaturs ved afsigelse af konkursdekret 

Skifteretten fastslog indledningsvist, at afsigelse af konkursdekret i medfør af konkurslovens § 29, ikke betød, at andelsboligforeningens ejendom i formueretlig henseende overgik til konkursboet, hvorfor der ikke i medfør af andelsboligforeningslovens § 4 var sket ejerskifte af andelsboligforeningens ejendom.

Andelshaverne havde derfor ikke status som lejere, hvorfor lejelovgivningens bestemmelser om omkostningsbestemt leje ikke fandt anvendelse i forholdet mellem andelshaverne og konkursboet. 

Skifteretten frifandt herefter konkursboet.

Landsretten fandt ligesom skifteretten, at andelshaverne ikke havde opnået lejerstatus, og bemærkede i tilslutning til det af skifteretten anførte, at en naturlig og sproglig forståelse af andelsboligforeningslovens § 4 ikke gav grundlag for at fastslå, at andelshavere overgik til at være lejere ved afsigelse af konkursdekret over en andelsboligforening. Landsretten fandt tillige, at andelshavernes synspunkt ikke havde støtte i forarbejderne til andelsboligforeningslovens § 4.

Landsretten stadfæstede herefter skifterettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0297.

 

Til top Sidst opdateret: 07-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk