Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Manglende overholdelse af 2-ugers fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt. 
28-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2016 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. november 2015.

I 2005 rejste anklagemyndigheden sigtelse mod en person for overtrædelse af spillelovgivningen. Ved brev af 23. oktober 2014 anmodede sigtedes forsvarer byretten om at fastsætte en frist for tiltalerejsning i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2. Byretten fastsatte herefter fristen for tiltalerejsning til den 13. juli 2015. 

Den 2. juli 2015 anmodede anklagemyndigheden byretten om at forlænge fristen for tiltalerejsning. Sigtedes forsvarer protesterede mod fristforlængelsen, idet han gjorde gældende, at anmodningen om fristforlængelse var indgivet for sent, jf. retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at anklagemyndighedens anmodning om fristforlængelse skal fremsættes over for retten senest 2 uger inden udløbet af den frist, som retten tidligere har fastsat. 

Byretten fandt, at den manglende overholdelse af fristen ikke førte til, at anklagemyndighedens anmodning skulle afvises 

Byretten fandt, at det forhold, at fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., ikke var overholdt, ikke kunne føre til, at anklagemyndighedens anmodning om fristforlængelse skulle afvises. Til støtte herfor henviste byretten til, at fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., nærmest måtte betragtes som en ordensforskrift, at overskridelsen af fristen var forholdsvis beskeden, og at denne ikke havde haft betydning for sigtedes varetagelse af sine interesser. 

Landsretten fandt, at fristoverskridelsen førte til, at påtalen måtte anses for opgivet 

Sigtede kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten anførte, at fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., ikke kunne betragtes som en ordensforskrift, hvis tilsidesættelse var uden betydning for, om påtalen mod sigtede skulle anses for opgivet. Herefter, og idet anklagemyndigheden ikke efterfølgende havde rejst tiltale i sagen, ansås påtalen mod sigtede for opgivet. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0308.

Til top Sidst opdateret: 28-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk