Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lejeres krav mod tidligere udlejer efter overdragelse af udlejningsejendom til tredjemand 
28-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2018 meddelt to lejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. marts 2018.
Et huslejenævn blev i efteråret 2016 anmodet om at tage stilling til et flytteopgør mellem to lejere og deres tidligere udlejer, idet lejerne ikke kunne anerkende den af udlejer fremsatte flytteopgørelse. Huslejenævnet godkendte imidlertid udlejers fraflytningskrav.

Efterfølgende fremsendte lejerne, som efter huslejenævnets afgørelse mente at have et tilgodehavende hos udlejer på henholdsvis resterende depositum og forudbetalt husleje, adskillige påkravsskrivelser til udlejer. Da udlejer ikke reagerede på skrivelserne, indbragte lejerne et betalingspåkrav for boligretten.

Boligretten tog lejernes betalingskrav til følge, hvorimod landsretten frifandt udlejer

Boligretten tog lejernes betalingspåkrav til følge, hvorefter udlejer ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse. Under hovedforhandlingen i sagen for boligretten var det blandt andet kommet frem, at udlejer havde solgt udlejningsejendommen til tredjemand forud for lejernes sagsanlæg, men med overtagelsesdag efter sagsanlægget. På tidspunktet for sagsanlægget var udlejer dog ifølge tingbogen registreret som ejer af ejendommen.

For landsretten fremlagde udlejer dokumentation for overdragelsen af ejendommen i form af underskrevet købsaftale, hvoraf blandt andet fremgik, at tredjemand var gjort særskilt opmærksom på, at der ifølge ejendomsdatarapporten var registreret en huslejenævnssag på ejendommen, og at dette forhold var udlejer og dennes ejendomsmægler uvedkommende.

Under henvisning til overdragelsesaftalen, herunder at ejendommen var solgt med overtagelsesdag efter, at udlejer var gjort bekendt med lejernes sagsanlæg, gjorde udlejer gældende, at lejernes krav ikke kunne rejses mod udlejer.

Lejerne bestred, at udlejer ikke var rette sagsøgte, og gjorde til støtte herfor blandt andet gældende, dels at betalingspåkravet var indleveret til boligretten på et tidspunkt, hvor lejerne ikke var gjort bekendt med udlejers overdragelse af ejendommen, dels at udlejer havde undladt at adcitere tredjemand under boligretssagen.

Landsretten fandt, under henvisning til overdragelsesaftalen, at lejerne ikke kunne gøre deres krav gældende mod udlejer, men at kravet i stedet skulle rejses over for køberen af ejendommen, desuagtet kravet vedrørte en periode, hvor udlejer ejede ejendommen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0189.
Til top Sidst opdateret: 28-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk