Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning 
13-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. december 2017.

Den tiltalte drev landbrugsvirksomhed, og myndighederne blev i den forbindelse opmærksomme på, at tiltalte muligvis have købt gødning fra Tyskland via en dansk importør, som havde omfaktureret gødningen til kali, foderhvede eller lign, således at gødningen ikke ville fremgå af den tiltaltes gødningsregnskaber.

Den danske importør havde på denne vis solgt gødning til en lang række danske landmænd, hvoraf flere, herunder tiltalte, blev tiltalt for overgødskning, idet den udbragte gødning, som fremgik af landmændenes gødningsregnskaber tillagt den omfakturerede gødning, overskred landmændenes kvælstofnormer for de pågældende planperioder.

Imens straffesagen mod den tiltalte verserede for byretten, vedtog Folketinget i 2016 landbrugspakken, hvorved der blandt andet blev ændret på beregningen af kvælstofnormerne for landbruget, således at der kunne udledes en større mængde kvælstof. Der blev i den forbindelse udstedt nye bekendtgørelser, der regulerede kvælstofnormerne for planperioderne 2015/2016 og 2016/2017. De ældre bekendtgørelser om fastsættelse af kvælstofnormerne for tidligere planperioder blev ikke ophævet eller ændret.

Den tiltalte gjorde herefter gældende, at forholdene måtte bedømmes efter lovgivningen på afgørelsestidspunktet, jf. straffelovens § 3, og at dette skulle føre til frifindelse, idet den mængde gødning, som den tiltalte var tiltalt for at have udbragt i de pågældende planperioder, ikke overskred kvælstofnormerne efter vedtagelse af landbrugspakken.

Byretten frifandt den tiltalte

Efter byrettens opfattelse betød Folketingets vedtagelse af landbrugspakken, at flere års regulering med reducerede kvælstofnormer i forhold til den økonomisk optimale anvendelse bortfaldt.

Byretten bemærkede herefter, at landsbrugspakken betød, at der kunne gødes væsentligt mere end hidtil, at de tiltag, der ifølge landbrugspakken skulle reducere miljøpåvirkningen af landbrugets øgede udledning af kvælstof, skulle gennemføres ved frivillighed og mod kompensation, og at det af forarbejderne fremgik, at ændringen af beregningen af kvælstofnormerne havde en negativ klimaeffekt.

Byretten fandt derfor, at sagen var omfattet af straffelovens § 3, stk. 1, hvorefter byretten frifandt den tiltalte.

Landsretten idømte den tiltalte en bøde

Anklagemyndigheden ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse dommen til Vestre Landsret.

Landsretten bemærkede indledningsvist, at den nyere lovgivning og de dertil hørende bekendtgørelser ikke ændrede grundlæggende ved, at gødskning udover de tildelte kvoter er strafbart, og at de bekendtgørelser, som regulerer landbrugets anvendelse af gødning i de pågældende planperioder, fortsat fandt anvendelse og ikke var blevet lovteknisk ophævet.

Landsretten fandt herefter, at den omstændighed, at kvoterne og de tekniske principper for og beregningen af kvoterne var blevet ændret, ikke kunne føre til, at forholdene var omfattet af straffelovens § 3, stk. 1.

Da landsretten fandt, at der var indtrådt forældelse i forhold til overgødskningen i planperioden 2006/2007 frifandt landsretten tiltalte for dette forhold. Landsretten fandt imidlertid den tiltalte skyldig i overgødskning i planperioden 2008/2009, og idømte på den baggrund den tiltalte en bøde på 24.500 kr., idet landsretten ved udmålingen tog hensyn til, at sagsbehandlingstiden, uden at dette skyldtes den tiltaltes forhold, havde overskredet, hvad der under hensyn til sagens karakter og omfang måtte anses for rimeligt for den tiltalte.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0008.

Til top Sidst opdateret: 13-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk