Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lønmodtagers erstatningskrav i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven 
31-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2016 meddelt en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. maj 2016.

Lønmodtageren havde siden 1. december 2004 været ansat i en privat virksomhed.

Virksomheden gik konkurs den 24. november 2011. Den 23. december 2011 blev der indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse mellem konkursboet og et andet selskab. Aftalen havde virkning fra den 30. december 2011.

Ved brev fra kurator af 27. december 2011 blev lønmodtageren opsagt og fritstillet, idet lønmodtageren ikke var en del af de medarbejdere, der var omfattet af virksomhedsoverdragelsen. 

Lønmodtageren anlagde sag mod erhververen af virksomheden med påstand om betaling af ca. 1,4 mio. kr. for manglende udbetalt løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Til støtte for påstanden blev det bl.a. gjort gældende, at opsigelsen var uberettiget i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 3, og at erhververen hæftede for lønmodtagerens krav som følge af den uberettigede afskedigelse i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 3.

Byretten tog lønmodtagerens betalingspåstand til følge

Ved dommen lagde byretten til grund, at afskedigelsen af lønmodtageren var uberettiget. Byretten fandt herefter på baggrund af EF domstolens afgørelse af 12. marts 1998 (sag C-319-94), at kravet i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 3, kunne rejses over for erhververen, idet lønmodtageren var blevet afskediget umiddelbart før overdragelsen.

Landsretten frifandt erhververen

Erhververen ankede dommen til Østre Landsret, der ændrede byrettens dom, idet landsretten tog erhververens frifindelsespåstand til følge.

Landsretten udtalte, at lønmodtageren den 27. december 2011 var blevet opsagt og fritstillet, at han herefter ikke arbejdede i virksomheden indtil overtagelsestidspunktet, og at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at anse fritstillingen for ikke at være reel og definitiv.

Landsretten fandt herefter, at erhververen ikke var indtrådt i den tidligere virksomheds forpligtelser efter virksomhedsoverdragelsesloven, idet ansættelsesforholdet ikke bestod på overtagelsestidspunktet. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0322.

 

Til top Sidst opdateret: 31-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk