Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kursmanipulation begået i forbindelse med et selskabs udstedelse af en mangelfuld selskabsmeddelelse 
17-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2016 meddelt et børsnoteret selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. oktober 2015.
I februar 2010 udstedte selskabet en selskabsmeddelelse, der indeholdt positive oplysninger om selskabets udvikling af et lægemiddel, herunder at studiets ”primary end point” var mødt. Kursen på selskabets aktier steg som følge heraf fra kurs 85 til kurs 224.

I marts 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i selskabet, hvorunder selskabets administrerende direktør valgte at udnytte en option på køb af aktier i selskabet til kurs 156,04. Direktøren solgte kort efter aktierne til kurs 176, hvorved han opnåede en ikke ubetydelig fortjeneste.

I april 2010 udstedte selskabet en korrigerende selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at oplysningerne i den tidligere selskabsmeddelelse om, at ”primary end point” var mødt, havde været baseret på, at der var foretaget en justering for forskelle i patienters genetiske disponering for den sygdom, som lægemidlet vedrørte. Kursen på selskabets aktier faldt herefter fra kurs 170,50 til kurs 120.

På baggrund heraf anmeldte Finanstilsynet selskabet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der rejste tiltale mod selskabet og selskabets administrerende direktør for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed.

Byretten dømte både selskabet og den administrerende direktør

Både selskabet og den administrerende direktør blev i byretten fundet skyldige i overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation og idømt en bøde på henholdsvis 5 mio. kr. og 1 mio. kr. Byretten henviste blandt andet til, at den oprindelige selskabsmeddelelse gav urigtige signaler, som var egnede til at påvirke kursen, og at den administrerende direktør havde været bekendt med, at ”primary end point” ikke var mødt, men at han på trods heraf medvirkede til at udarbejde og udsende selskabsmeddelelsen. Byretten fandt imidlertid ikke, at der forelå kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed, idet en selskabsmeddelelse med et korrekt indhold om studiets resultat måtte antages tillige at have medført en stigning i selskabets aktiekurs.

Landsretten dømte selskabet men frifandt direktøren

Selskabet og den administrerende direktør ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse for så vidt angik selskabet og henviste til, at selskabsmeddelelsen havde været egnet til at give urigtige eller vildlende signaler, idet det ikke af selskabsmeddelelsen fremgik, at ”primary end point” kun var mødt, hvis der blev justeret for forskelle i patienters genetiske disponering, og idet der var tale om offentliggørelse af et forskningsresultat i et medicinalfirma. Endvidere henviste landsretten til, at den administrerende direktør forud for udstedelsen af den oprindelige selskabsmeddelelse var advaret om risikoen ved at udstede en selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at ”primary end point” var mødt, hvorfor det var bevist, at direktøren havde kendskab til, at studiets primære analyse var fejlet, at oplysningerne i den oprindelige selskabsmeddelelse var ukorrekte og vildlende, og at oplysningerne om, at ”primary end point” var mødt, kunne få mærkbar betydning for kursdannelsen.

For så vidt angik den administrerende direktør frifandt landsretten denne under henvisning til, at købet og salget af aktierne ikke fandt sted umiddelbart efter udstedelsen af den oprindelige selskabsmeddelelse, og at der i øvrigt ikke var grundlag for at fastslå, at hans dispositioner havde andet sigte end at varetage selskabets interesser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0291.
Til top Sidst opdateret: 17-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk