Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Krav om udtrykkelig adgang til lejeforhøjelse i erhvervslejemål 
21-08-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2013 meddelt en udlejer af et erhvervslejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. april 2013 i en sag om udlejerens adgang til at forhøje lejen til markedsleje.
Lejeaftalen, der er fra 1993, indeholder bl.a. bestemmelser om, at lejen er prisindeksreguleret, og at lejemålet er uopsigeligt indtil 2019. Aftalen indeholder endvidere en bestemmelse, hvorefter de almindelige bestemmelser i et vedhæftet eksemplar af en lejekontrakt finder anvendelse, i det omfang der ikke i lejeaftalen er sket fravigelse af den dagældende lejelovs deklaratoriske regler. Af de almindelige bestemmelser, der således henvises til, fremgår bl.a., at uopsigelighed ikke er til hinder for gennemførelse af lejeforhøjelser efter lejelovgivningens almindelige regler.
Landsretten fandt, at den for lejeaftaler indgået i årene 1992-1999 gældende betingelse om, at en eventuel adgang til markedslejeregulering skal fremgå udtrykkeligt af lejeaftalen, jf. den dagældende erhvervslejelovs § 80, stk. 3, ikke hermed kunne anses for opfyldt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0254.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk